Melbourne Law School

Представление

Прочетете официалното описание

Melbourne Law School е Ð»Ð¸Ð´ÐµÑ Ð¸ иноваÑÐ¾Ñ Ð² облаÑÑÑа на ÑÑидиÑеÑкоÑо обÑазование и жизнено мÑÑÑо за ÑÑене, коеÑо Ñени идеи, виÑоки поÑÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ инÑелекÑÑален обмен. ÐейнаÑа богаÑа иÑÑоÑÐ¸Ñ Ð¾Ð±ÑваÑа над 150 години. Melbourne Law School и акÑивна обÑноÑÑ Ð½Ð° Melbourne Law School ÑÑÑÑои Ð¾Ñ ÐµÐºÑпеÑÑи и вÑепÑизнаÑи пÑеподаваÑели, Ñилна мÑежа Ð¾Ñ Ð²ÑзпиÑаниÑи, ÑпеÑиализиÑани наÑÑавниÑи, гоÑÑÑваÑи ÑÑени Ð¾Ñ ÑÑл ÑвÑÑ, водеÑи изÑледоваÑелÑки ÑенÑÑове и инÑÑиÑÑÑии, какÑо и междÑнаÑодни паÑÑнÑоÑÑки оÑганизаÑии.

ÐогаÑаÑа иÑÑоÑÐ¸Ñ Ð½Ð° Melbourne Law School Ñе пÑеплиÑа ÑÑез авÑÑÑалийÑкаÑа и междÑнаÑоднаÑа полиÑика и конÑÑиÑÑÑионнаÑа ÑеÑоÑма Ð¾Ñ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑаÑиÑÑа до наÑи дни.

ÐÑ 1857 г. MLS обÑÑава миниÑÑÑÑ-пÑедÑедаÑели, генеÑални ÑпÑавиÑели, ÑÑдии, адвокаÑи и ÑнивеÑÑиÑеÑÑки пÑеподаваÑели, а нейниÑе вÑзпиÑаниÑи Ñе намиÑÐ°Ñ Ð² ÑазнообÑазни пÑоÑеÑии в ÐвÑÑÑÐ°Ð»Ð¸Ñ Ð¸ ÑвеÑа. ÐзÑÑкнаÑи вÑзпиÑаниÑи Ñа миниÑÑÑÑ-пÑедÑедаÑелиÑе ÐлÑÑед Ðеакин, РобÑÑÑ ÐензиÑ, ХаÑолд Ð¥Ð¾Ð»Ñ Ð¸ ÐжÑÐ»Ð¸Ñ ÐилаÑд и викÑоÑианÑкиÑÑ Ð¿ÑÐµÐ¼Ð¸ÐµÑ Ð ÑпÑÑÑ Ð¥Ð°Ð¼ÐµÑ, какÑо и генеÑал-гÑбеÑнаÑоÑиÑе ÑÑÑ Ðиниан СÑивÑн и ÑÑÑ Ðелман ÐоÑен. ЧеÑиÑи дипломанÑи Ñа ÑлÑжили каÑо главни ÑÑдии в ÐвÑÑÑалиÑ, вклÑÑиÑелно ÑÑÑ ÐÑен ÐикÑÑн, ÑмÑÑан за най-великиÑÑ ÑÑиÑÑ Ð² ÐвÑÑÑалиÑ, ÑÑÑ ÐÑак ÐÑак, пÑÑвиÑÑ ÐµÐ²ÑейÑки главен ÑÑÐ´Ð¸Ñ Ð¸ наÑÑоÑÑиÑÑ ÑÑÐ´Ð¸Ñ Ð½Ð° ÐÑÑÑÐ¾Ð²Ð½Ð¸Ñ ÑÑд на ÐвÑÑÑалиÑ. ÐжеÑÑи ÐеÑÑл QC. ÐодкÑепаÑа и ÑпÑавлениеÑо на вÑиÑко в Melbourne Law School в Melbourne Law School е нейнаÑа ÑÑаен ÑÑадиÑÐ¸Ñ Ð¸ Ð°Ð½Ð³Ð°Ð¶Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐºÑм иноваÑииÑе.

MLS Ñ ÐµÐ´Ð¸Ð½ поглед

ÐлаÑаÑÐ¸Ñ Melbourne Law School Ñе наÑежда на пÑÑво мÑÑÑо в ÐзиаÑÑко-ÑиÑоокеанÑÐºÐ¸Ñ Ñегион на клаÑаÑиÑÑа на Quakquarelli Symonds (QS) на ÑвеÑовниÑе ÑнивеÑÑиÑеÑи по Ñема (2016). ÐлаÑаÑиÑÑа на QS подÑеÑÑава най-големиÑе ÑнивеÑÑиÑеÑи в ÑвеÑа в 36 оÑделни Ñеми, базиÑани на академиÑнаÑа ÑепÑÑаÑиÑ, ÑепÑÑаÑиÑÑа на ÑабоÑодаÑелиÑе и вÑздейÑÑвиеÑо вÑÑÑÑ Ð½Ð°ÑÑниÑе изÑледваниÑ. ÐеждÑнаÑоднаÑа мÑежа за вÑÑзки Ñ Ð¾Ð±ÑеÑÑвеноÑÑÑа ÐÑлнÑваÑаÑа и акÑивна обÑноÑÑ Ð½Ð° Ðжон Melbourne Law School ÑÑÑÑои Ð¾Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑнаÑодно пÑÐ¸Ð·Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑеподаваÑелÑки ÑÑÑÑав, Ñилна ÑвеÑовна мÑежа Ð¾Ñ Ð²ÑзпиÑаниÑи, поÑвеÑени наÑÑавниÑи, гоÑÑÑваÑи ÑÑени Ð¾Ñ ÑÑл ââÑвÑÑ, водеÑи изÑледоваÑелÑки ÑенÑÑове и инÑÑиÑÑÑии, какÑо и много междÑнаÑодни паÑÑнÑоÑÑки оÑганизаÑии. Melbourne Law School може да ÑÑаÑÑва в пÑогÑами за обмен, да пÑидобие двойна ÑÑепен в един Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑиÑе паÑÑнÑоÑÑки ÑнивеÑÑиÑеÑи в ÑÑжбина и да кандидаÑÑÑва за междÑнаÑоден ÑÑаж по вÑеме на ÑвоиÑе ÑÑепени. Melbourne Law School ÑÑÑо подгоÑÐ²Ñ Ð·Ð°Ð²ÑÑÑилиÑе за глобална каÑиеÑа. ÐовеÑе Ð¾Ñ ÐµÐ´Ð½Ð° ÑÑеÑа Ð¾Ñ Ð·Ð°Ð²ÑÑÑилиÑе ни Ñа ÑабоÑили или ÑабоÑÑÑ Ð½Ð° междÑнаÑодни меÑÑоположениÑ.

ÐлÑÑови ÑакÑи

ÑакÑлÑеÑ

 • Melbourne Law School е ÑÑздадена пÑез 1857 година
 • ÐÑвоÑено на 2 май 2002 г., ÑегаÑнаÑа ÑгÑада на ЮÑидиÑеÑÐºÐ¸Ñ ÑакÑлÑÐµÑ Ñе намиÑа на ÑлиÑа Pelham 185, Carlton, Ñжно Ð¾Ñ ÑнивеÑÑиÑеÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñад
 • ÐкадемиÑниÑе пÑогÑами вклÑÑÐ²Ð°Ñ ÐелбÑÑн Ðжей ÐжеймÑ, ÐелбÑÑн ÐаÑÑÑÑÑ Ð¸ ÐавÑÑÑилиÑе наÑÑни ÑÑепени. УÑилиÑеÑо ÑÑÑо Ñака пÑедлага ÑиÑок пÑÐµÐ´Ð¼ÐµÑ Ð·Ð° ÑÑÑденÑи, какÑо и еднообÑноÑÑни изÑледваниÑ
 • Melbourne Law School е еднопÑоÑеÑионално виÑÑе ÑÑилиÑе, ÑпеÑиализиÑано в изÑледванеÑо и пÑеподаванеÑо на ÑиÑок ÑпекÑÑÑ Ð¾Ñ Ð¿Ñавни Ñеми ÑÑез ÑабоÑаÑа на наÑиÑе 18 изÑледоваÑелÑки ÑенÑÑÑа и инÑÑиÑÑÑа.

ÐÑеподаваÑели

 • ÐовеÑе Ð¾Ñ 90 пÑодÑлжаваÑи академиÑни кадÑи
 • ÐовеÑе Ð¾Ñ 170 гоÑÑÑваÑи пÑеподаваÑели, ÑÑÑÑÑдниÑи и гоÑÑÑваÑи ÑÑени Ð¾Ñ ÐвÑÑÑÐ°Ð»Ð¸Ñ Ð¸ по ÑвеÑа вÑÑка година
 • ÐкадемиÑÐ½Ð¸Ñ ÑÑÑÑав в Melbourne Law School Ñе занимава акÑивно Ñ Ð¿ÑогÑами за обмен на междÑнаÑодни ÑÑипендии, лекÑоÑи и ÑÑени.

ÐÑзпиÑаниÑи

 • Melbourne Law School има повеÑе Ð¾Ñ 18 000 акÑивни вÑзпиÑаниÑи в над 90 дÑÑжави
 • ÐаÑиÑе вÑзпиÑаниÑи Ñа лидеÑи в адвокаÑÑкиÑе канÑоÑи, дÑÑжавниÑе, обÑеÑÑвениÑе, бизнеÑ, академиÑниÑе, неÑÑопанÑкиÑе и ÑÑдебнаÑа влаÑÑ.

ÐÑавна библиоÑека

 • ÐÑавнаÑа библиоÑека има една Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-добÑиÑе колекÑии в ÐвÑÑÑалиÑ
 • ÐамиÑа Ñе в ÑгÑадаÑа на ЮÑидиÑеÑÐºÐ¸Ñ ÑакÑлÑеÑ, ÑÑидиÑеÑкаÑа библиоÑека има иÑÑоÑиÑеÑки богаÑа колекÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð¿Ñавни ÑекÑÑове, вклÑÑваÑи пÑиблизиÑелно 180 000 оÑпеÑаÑани Ñома, 30 000 Ñома в микÑоÑÐ¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ микÑоÑилм
 • РбиблиоÑекаÑа има ÑÑи напÑлно обоÑÑдвани компÑÑÑÑни лабоÑаÑоÑии, кÑдеÑо ÑÑÑденÑиÑе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° ÑабоÑÑÑ Ñ Ð¸Ð·ÑеÑпаÑелна колекÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½ пÑавни бази данни
 • ÐиблиоÑекаÑа е пÑедназнаÑена изклÑÑиÑелно за ÑÑбиÑане и пÑедÑÑавÑне на ÑÑлаÑа колекÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð±Ð¸Ð±Ð»Ð¸Ð¾Ñеки, коеÑо Ñ Ð¿Ñави изклÑÑиÑелно доÑÑÑпна за ÑÑÑденÑи, изÑледоваÑели, академиÑи, поÑеÑиÑели и ÑиÑокаÑа обÑеÑÑвеноÑÑ.
 • ÐÑавнаÑа библиоÑека има поÑÑоÑнно изобÑазÑване на ÑÑдка колекÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸, вклÑÑваÑа Ñедки пÑавни елеменÑи, даÑиÑаÑи Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑалоÑо на 1600-Ñе години
 • ÐÑавнаÑа библиоÑека е обоÑÑдвана Ñ Ð¿ÑоÑÑоÑни ÑÑебни помеÑениÑ, гÑÑпови диÑкÑÑионни зали и кабинеÑи за индивидÑална и ÑÑвмеÑÑна ÑабоÑа.

ангажименÑ

 • Melbourne Law School домакин на ÑÑоÑиÑи ÑÑÑденÑи, вÑзпиÑаниÑи и пÑблиÑни ангажименÑи вÑÑка година, вклÑÑиÑелно големи пÑблиÑни лекÑии, конÑеÑенÑии, ÑеминаÑи и мÑежови ÑÑнкÑии. ÐижÑе календаÑа за ÑÑбиÑÐ¸Ñ Ð·Ð° повеÑе инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð·Ð° пÑедÑÑоÑÑи ÑÑбиÑиÑ
 • ÐкипÑÑ Ð¿Ð¾ комÑникаÑии в Melbourne Law School пÑедоÑÑÐ°Ð²Ñ Ð½Ð°Ð±Ð¾Ñ Ð¾Ñ ÑÑлÑги на медииÑе, коиÑо изиÑÐºÐ²Ð°Ñ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð·Ð° ÑÑидиÑеÑкоÑо ÑÑилиÑе, Ð½ÐµÐ³Ð¾Ð²Ð¸Ñ ÑакÑлÑеÑ, изÑледоваÑелÑка дейноÑÑ, ÑÑÑденÑи, пеÑÑонал и пÑогÑами. ÐÑиÑки медийни запиÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÑÑбва да бÑÐ´Ð°Ñ Ð½Ð°ÑоÑени кÑм медииÑе и комÑникаÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð¸Ñ Ð¾ÑиÑ.

grÐа, изпÑаÑеÑе ми безплаÑна инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ñега!

Места

Мелбърн

Melbourne Law School

Address
185 Pelham Street, Carlton VIC 3053, Australia
3053 Мелбърн, Виктория, Австралия
Телефон
+61 3 8344 4475