Center for International Legal Studies

Представление

Прочетете официалното описание

The ЦенÑÑÑ Ð·Ð° междÑнаÑодни пÑавни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ - CILS / ЦенÑÑÑ - е закон изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ñ Ð½ÐµÑÑопанÑка Ñел, обÑÑение и пÑеподаване инÑÑиÑÑÑ, ÑÑздадена и дейÑÑваÑа каÑо обÑеÑÑво обÑеÑÑвен инÑеÑÐµÑ Ð¿Ð¾ авÑÑÑийÑкоÑо пÑаво. ÐейниÑе междÑнаÑодни ÑенÑÑалаÑа Ñа били в ÐалÑбÑÑг, ÐвÑÑÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ 1976 г. наÑам. ÐеговиÑÑ Ð¾Ñновен Ñел е да наÑÑÑÑава и ÑазпÑоÑÑÑанÑва Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÑед Ñленове на междÑнаÑоднаÑа пÑавна обÑноÑÑ.

CILS пÑиÑежава нÑколко ÑеминаÑа вÑÑка година в ÐвÑопа, СевеÑна и Южна ÐмеÑика, ÐÑÑика, ÐÐ·Ð¸Ñ Ð¸ ÐÐ»Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ñ Ð¸Ð·Ñок. Тези конÑеÑенÑии и ÑÑеÑи Ñа ÑеÑÑиÑиÑиÑани за CLE / CPD кÑÐµÐ´Ð¸Ñ Ð¾Ñ ÐÑавноÑо обÑеÑÑво на ÐÐ½Ð³Ð»Ð¸Ñ Ð¸ УелÑ, Ð±Ð°Ñ Ð½Ð° ХоландиÑ, дÑÑжавиÑе Ð¾Ñ ÐалиÑоÑниÑ, ÐÑ ÐоÑк, ТекÑаÑ, и дÑÑги дÑÑжави, оÑновани на ÑеÑипÑоÑноÑÑ.

The ЦенÑÑÑ Ð·Ð° междÑнаÑодни пÑавни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ðµ ÑазÑабоÑила, кооÑдиниÑа и пÑбликÑвани повеÑе Ð¾Ñ 100 ÑÑидиÑеÑки изÑледоваÑелÑки пÑоекÑи Ð¾Ñ 1977 г. наÑам.

Ðлизо 5000 адвокаÑи в ÑвеÑа Ñа били пÑизнаÑи за ÑеÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð½Ð¾Ñ ÐºÑм пÑоекÑи CILS. ÐовеÑе Ð¾Ñ 300 Ñа абониÑани за CILS конгÑÐµÑ Ð½Ð° ÑÑипендианÑи. ÐÑÑги ÑважаваниÑе ÑÑени и пÑакÑиÑи в подкÑепа на ЦенÑÑÑа за пÑлнопÑавни и поÑеÑни Ñленове и аÑоÑииÑани Ñленове.

International СÑажанÑÑка пÑогÑама ÑÑидиÑеÑкаÑа пÑакÑика на ЦенÑÑÑа пÑÑка млади ÑÑиÑÑи и ÑÑÑденÑи по пÑаво в позиÑии за обÑÑение Ñ Ð°Ð´Ð²Ð¾ÐºÐ°ÑÑки канÑоÑи в ÐвÑопа, СевеÑна и Южна ÐмеÑика, ÐÐ·Ð¸Ñ Ð¸ ÐÑÑика. Тези ÑÑажанÑи Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° полÑÑÐ°Ñ ÐºÑÐµÐ´Ð¸Ñ Ð² JD или LLM пÑогÑами им пÑаво на ÑÑилиÑаÑа, и CILS ÑÑÑо поддÑÑжа инÑÑиÑÑÑионално ÑÑÑÑÑдниÑеÑÑво Ñ Ð½Ñколко пÑавни ÑакÑлÑеÑи в Ñази наÑока.

ЧÑез ÑвоÑÑа ÐÑоÑеÑоÑи пÑогÑама ÐоÑеÑение ЦенÑÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑÐ°Ð²Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñни пÑакÑиÑи в поÑеÑение пÑоÑеÑÑÑи в инÑÑиÑÑÑии в ÐзÑоÑна ÐвÑопа и бивÑиÑе ÑÑвеÑÑки ÑепÑблики. ÐовеÑе Ð¾Ñ 300 виÑÑи адвокаÑи Ñе заеÑа Ñ Ð¿Ð¾ÑÑи 700 ÑÑеÑи Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑалоÑо на пÑогÑамаÑа пÑез 2006 г..

FDI2015xs

Ð ÑÑÑÑÑдниÑеÑÑво Ñ ÐазаÑÑки ÑнивеÑÑиÑеÑ, ÐаÑÑава, ÐоÑÑÑнÑÐºÐ¸Ñ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð¸ Eötvös ÐоÑанд ÑнивеÑÑиÑеÑ, ÐÑдапеÑа, ЦенÑÑÑÑÑ Ð¿Ñедлага LLM в ÑÑанÑнаÑионални ÑÑÑговÑка пÑакÑика, за завÑÑÑилиÑе пÑаво и пÑакÑикÑваÑи. The LLM изиÑква ÑдовлеÑвоÑÑване на 21 кÑедиÑи над в пеÑиод Ð¾Ñ Ð´Ð²Ðµ до ÑÑи години. Cycles I и II Ñе пÑÐµÐ¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ Ð² ÐÑдапеÑа, УнгаÑÐ¸Ñ Ð¸ Cycle III Ñе пÑеподава вÑв ÐаÑÑава, ÐолÑа.

The ЦенÑÑÑ Ð·Ð° междÑнаÑодни пÑавни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾ÑганизиÑа и е оÑнована, заедно Ñ SULS, PUSL, DIS и KCL, на пÑекиÑе ÑÑждеÑÑÑанни инвеÑÑиÑии за междÑнаÑоден аÑбиÑÑаж ÑпоÑен, пÑемиеÑа инвеÑÑиÑоÑ-Ñленка аÑбиÑÑаж ÑпоÑен конкÑÑÑа.

ЦенÑÑÑÑÑ Ð¿ÑиÑежава и админиÑÑÑиÑа междÑнаÑодно Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð¿Ñаво конÑоÑÑиÑм, обединение на избÑани незавиÑими пÑавни ÑиÑми Ð¿Ð¾Ð¼Ð°Ð³Ð°Ñ ÐµÐ´Ð¸Ð½ на дÑÑг да ÑлÑжи на клиенÑиÑе Ñи на междÑнаÑодно ниво.

Места

Залцбург

Address
CENTER FOR INTERNATIONAL LEGAL STUDIES Matzenkopfgasse 19
5020 Залцбург, Залцбург, Австрия

Будапеща

Address
Будапеща, Унгария

Варшава

Address
Варшава, Мазовецко войводство, Полша

Шанхай

Address
Shanghai Lixin University of Accounting and Finance
Шанхай, Шанхай, Китай