Université libre de Bruxelles - ULB

Представление

Прочетете официалното описание

ÐобÑе доÑли в Université Libre de Bruxelles!

ÐРЮÐСÐÐ, ÐРÐÐ ÐРЧÐÐÐÐÐ

Ð ÑÑÑÑеÑо на ÐвÑопа, Ñамо 1Ñ20 Ñ Ð²Ð»Ð°Ðº Ð¾Ñ ÐаÑиж, 1Ñ30 Ð¾Ñ ÐмÑÑеÑдам, и 1h50 Ð¾Ñ Ðондон и ÐÑолн, ÐÑÑкÑел пÑедлага вÑиÑки пÑедимÑÑва на ÑÑолиÑаÑа и каÑеÑÑвоÑо на Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ð½Ð° голÑм и оживен гÑад. ÐÑÑкÑел е дом на вÑиÑки големи евÑопейÑки инÑÑиÑÑÑии. Ð¢Ñ Ðµ оÑиÑиалноÑо ÑедалиÑе на ÐС и много дÑÑги полиÑиÑеÑки и икономиÑеÑки оÑгани, вземаÑи ÑеÑениÑ, и Ñазполага Ñ Ð²Ñе по-голÑм бÑой ÑиÑми, оÑганизаÑии и междÑнаÑодни екÑпеÑÑи.

ÐÑлгаÑа ÑÑадиÑÐ¸Ñ Ð½Ð° гоÑÑопÑиемÑÑво и обмен в най-зеленаÑа ÑÑолиÑа на ÐвÑопа ознаÑава, Ñе поÑеÑиÑелиÑе и жиÑелиÑе Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° Ñе наÑладÑÑ Ð½Ð° ÑиÑока комбинаÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑвеÑовна ÑÑана и мÑзика, докаÑо леÑоÑдиÑе за кÑлÑÑÑа Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° избиÑÐ°Ñ Ð¾Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑÑво мÑзеи и ÑоÑÑа. Разположен в ÑÑÑÑеÑо на гÑада, Université Libre de Bruxelles или ULB ÑÑÑо пÑедлага много кÑлÑÑÑни, пÑазниÑни и ÑпоÑÑни дейноÑÑи. УнивеÑÑиÑеÑÑкиÑе кампÑÑи и околниÑе Ñайони Ñа изклÑÑиÑелно аÑÑакÑивни, оÑигÑÑÑвайки ÑоÑно пÑавилнаÑа комбинаÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑÑене и Ñвободно вÑеме.

40128_ulb_2.jpgÐÑлÑикÑлÑÑÑни и междÑнаÑодни

ÐаÑо мÑлÑикÑлÑÑÑен ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ñ ÐµÐ´Ð½Ð° ÑÑеÑа Ð¾Ñ ÑÑÑденÑи и изÑледоваÑели Ð¾Ñ ÑÑжбина , междÑнаÑодниÑе оÑноÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñа ежедневна ÑеалноÑÑ Ð·Ð° УнивеÑÑиÑеÑа в ÐÑÑкÑел, ÑоÑно каÑо ÑÐ°Ð¼Ð¸Ñ Ð³Ñад ÐÑÑкÑел, един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-коÑмополиÑниÑе гÑадове в ÑвеÑа. СÑÑÑÑдниÑеÑÑвоÑо Ñ ÑнивеÑÑиÑеÑи Ð¾Ñ ÑÑл ÑвÑÑ Ð±Ðµ заÑилено какÑо в обÑазованиеÑо, Ñака и в наÑÑниÑе изÑледваниÑ, благодаÑение до голÑма ÑÑепен на ÑазлиÑниÑе евÑопейÑки пÑогÑами за мобилноÑÑ. РдопÑлнение кÑм пÑогÑамиÑе за ÑÑÑденÑÑка мобилноÑÑ, ÑнивеÑÑиÑеÑÑÑ Ð¿Ñедлага ÑазнообÑазни инÑегÑиÑани пÑогÑами Ñ ÑÑждеÑÑÑанни паÑÑнÑоÑи , вклÑÑиÑелно ÑÑвмеÑÑни магиÑÑÑÑÑки и докÑоÑÑки ÑÑепени. ÐÑколко Ð¾Ñ Ñези пÑогÑами Ñа полÑÑили пÑеÑÑижнаÑа акÑедиÑаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° Erasmus Mundus .

ÐеговаÑа вÑнÑна позиÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ оÑноÑение на ÐвÑопа и ÑвеÑа доведе до ÑедиÑа ÑпоÑазÑмениÑ, ÑÑÑÑÑдниÑеÑÑво и ÑÑздаване на ÑпеÑиални паÑÑнÑоÑÑÑва Ñ Ð½Ñкои Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-добÑиÑе ÑвеÑовни ÑнивеÑÑиÑеÑи. С дÑлгогодиÑÐ½Ð¸Ñ Ñи Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð½Ð° междÑнаÑоднаÑа ÑÑена, УнивеÑÑиÑеÑÑÑ ÑÑаÑÑиÑа UNICA, мÑежа Ð¾Ñ 45 водеÑи евÑопейÑки ÑнивеÑÑиÑеÑи, коÑÑо обÑваÑа над един милион ÑÑÑденÑи. Той е и Ñлен-оÑноваÑел на ÐеждÑнаÑÐ¾Ð´Ð½Ð¸Ñ ÑоÑÑм на пÑблиÑниÑе ÑнивеÑÑиÑеÑи (IFPU).

ÐнÑеÑнаÑионализаÑиÑÑа на инÑÑиÑÑÑиÑÑа Ñе оÑновава на ÑледноÑо:

  • ТÑанÑгÑаниÑно ÑÑÑÑÑдниÑеÑÑво Ñ Ð¤ÑанÑиÑ, Ñегион Nord-Pas-de-Calais (Ðил)
  • ÐолиÑика на пÑедпоÑиÑани паÑÑнÑоÑи за изгÑаждане на ÑÑвмеÑÑни, дÑлгоÑÑоÑни дейноÑÑи Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ деÑÐµÑ Ð¸Ð½ÑÑиÑÑÑии (оÑобено ÐкÑÑоÑд, ÐаÑиж VI, ÐÑÑкли, ÐонÑеал, UBC вÑв ÐанкÑвÑÑ, ФÑдан в ШанÑай)
  • ÐÑколко ÑпеÑиализиÑани инÑÑиÑÑÑии и ÑенÑÑове, вклÑÑиÑелно ÐнÑÑиÑÑÑа за евÑопейÑки изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ (Jean Monnet research pole), ÐÑÑкÑелÑкаÑа Ñкола по икономика и ÑпÑавление Solvay, ÑÑилиÑе за обÑеÑÑвено здÑаве, ЦенÑÑÑ Ð·Ð° канадÑки изÑледваниÑ, ÑеÑки изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ дÑ.
  • ТÑанÑаÑланÑиÑеÑки диалог и оÑваÑÑне кÑм ÑазвиваÑиÑе Ñе ÑÑÑани

ÐÑез годиниÑе и вÑпÑеки огÑаниÑениÑе ÑеÑÑÑÑи, ULB ÑÑпÑва да поддÑÑжа нивоÑо на оÑлиÑни поÑÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ да изпÑлнÑва обÑеÑÑвениÑе и ÑоÑиалниÑе Ñи оÑговоÑноÑÑи. УнивеÑÑиÑеÑÑÑ Ð²ÑÑва, Ñе Ñой може да помогне за ÑÑздаванеÑо на един по-ÑпÑаведлив и демокÑаÑиÑен ÑвÑÑ, каÑо допÑинаÑÑ Ð·Ð° оÑноÑениÑÑа на довеÑие, кÑиÑиÑно измеÑение и безпÑиÑÑÑаÑÑноÑÑÑа, изиÑквани в глобализиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ ÑвÑÑ.

40130_ulb_4.jpgÐÐУЧÐÐ ÐÐСÐÐÐÐÐÐÐЯ

ЧеÑиÑи наÑÑни Ðобелови нагÑади, един медал за полеÑа, ÑÑи нагÑади âÐÑлкâ и две нагÑади âÐаÑÐ¸Ñ ÐÑÑиâ Ñа оÑе едно доказаÑелÑÑво за дÑлгогодиÑнаÑа ÑÑадиÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ÑнивеÑÑиÑеÑа.
Université Libre de Bruxelles е акÑивен Ñлен на наÑÑноизÑледоваÑелÑкаÑа облаÑÑ Ð¸ ÑÑаÑÑва в поÑÑи 130 пÑоекÑа, ÑинанÑиÑани Ð¾Ñ Ð¡ÐµÐ´Ð¼Ð°Ñа евÑопейÑка Ñамкова пÑогÑама. ÐÑез поÑледниÑе нÑколко години Ñой е полÑÑил 7 ÑÑаÑÑиÑаÑи гÑанÑа Ð¾Ñ ÐвÑопейÑкоÑо наÑÑноизÑледоваÑелÑко пÑоÑÑÑанÑÑво (ERC) за ÑинанÑиÑане на наÑÑни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² облаÑÑÑа на медиÑинаÑа, икономикаÑа, маÑемаÑикаÑа, ÑоÑиологиÑÑа или полиÑиÑеÑкиÑе наÑки, какÑо и 2 допÑлниÑелни гÑанÑа в облаÑÑÑа на изкÑÑÑÐ²ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð½ÑÐµÐ»ÐµÐºÑ Ð¸ ÑизикаÑа. ÐÑвен Ñова ÐнÑÑиÑÑÑÑÑ Ð·Ð° евÑопейÑки изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° УнивеÑÑиÑеÑа е пÑÐ¸Ð·Ð½Ð°Ñ Ð·Ð° â ÐвÑопейÑки изÑледоваÑелÑки ÑенÑÑÑ Ðан Ðоне â за ÑабоÑаÑа Ñи по евÑопейÑка инÑегÑаÑиÑ.

СТÐÐÐÐРТРÐÐ ÐÐСÐÐÐ ÐÐУЧÐÐÐÐ

Ð Université Libre de Bruxelles има 13 ÑакÑлÑеÑа, ÑÑилиÑа и ÑпеÑиализиÑани инÑÑиÑÑÑи, коиÑо обÑваÑÐ°Ñ Ð²ÑиÑки диÑÑиплини, каÑо ÑÑÑеÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñелно академиÑниÑе Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ изÑледваниÑ. Той пÑедлага поÑÑи 40 пÑогÑами за виÑÑе обÑазование и 235 дипломни пÑогÑами . Ð¢Ñ ÑÑÑо Ñака паÑÑниÑа на 20 докÑоÑÑки ÑÑилиÑа Ñ Ð¿Ð¾ÑÑи 1600 докÑоÑанÑи. ÐÑкои Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑиÑе магиÑÑÑÑÑки пÑогÑами Ñе ÑокÑÑиÑÐ°Ñ Ð²ÑÑÑÑ ÑÑанÑдиÑÑиплинаÑноÑÑÑа, докаÑо дÑÑги поÑÑавÑÑ Ð¿Ð¾-голÑм акÑÐµÐ½Ñ Ð²ÑÑÑÑ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑнаÑодниÑе оÑноÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑез евÑопейÑкиÑе магиÑÑÑÑÑки ÑÑепени или многоезиÑиеÑо. Ðие ÑабоÑим в ÑÑÑно ÑÑÑÑÑдниÑеÑÑво Ñ ÐУР(Vrije Universiteit Brussel - ÑламандÑки ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð² ÐÑÑкÑел) в пÑодÑлжение на много години.

Ð¥ÑманизÑм, индивидÑална оÑговоÑноÑÑ ...

"УнивеÑÑиÑеÑÑÑ Ð½Ð° ÐÑÑкÑел оÑновава ÑвоеÑо пÑеподаване и изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° пÑинÑипа на ÑвободноÑо пÑоÑÑване. Това поÑÑÑлиÑа вÑв вÑиÑки облаÑÑи незавиÑимоÑÑÑа на пÑеÑенкаÑа и оÑÑвÑÑлÑнеÑо на конÑепÑиÑÑа за знаниеÑо, оÑнована на влаÑÑÑа." (ÐÑÑви Ñлен на ÑÑÑава на ULB). СпеÑиÑиÑна ÑеÑÑа на пÑеподаванеÑо на ULB е да пÑедложи на ÑÑÑденÑиÑе ÑвоÑÑа лиÑна Ñвобода, каÑо ÑÑÑевÑеменно им оÑигÑÑи необÑодимаÑа подкÑепа. СамиÑе ÑÑениÑи ÑÑÑбва да Ñе вÑÐ·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð²ÑзможноÑÑиÑе и многобÑойниÑе ÑоÑми на подкÑепа, коиÑо им Ñе пÑедоÑÑавÑÑ: ÑнивеÑÑиÑеÑÑÑ Ðµ ÑÑилиÑе за оÑговоÑноÑÑ.

... и иноваÑии

Ðай-впеÑаÑлÑваÑиÑе иноваÑии Ñа вÑведени на Ñледдипломно ниво. Тези пÑогÑами, нÑкои Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð¸Ñо Ñе пÑÐµÐ¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ Ð¿Ð¾ вÑеме на веÑеÑÑа и пÑез поÑивниÑе дни, Ñа наÑоÑени по-ÑпеÑиално кÑм ÑабоÑеÑиÑе вÑзÑаÑÑни и Ñе оÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð²Ð°Ñ Ð¸Ð»Ð¸ на нововÑзникваÑи ÑоÑиални и икономиÑеÑки нÑжди (евÑо маÑкеÑинг, коÑпоÑаÑивно ÑпÑавление и Ñ.н.), или на напÑеднали изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ (еÑÑеÑика) и ÑилоÑоÑиÑÑа на изкÑÑÑвоÑо, ÑилоÑоÑиÑÑа на наÑкаÑа, биоинÑоÑмаÑикаÑа и Ñ.н.). ÐовиÑе и новаÑоÑÑки кÑÑÑове Ð¾Ñ Ñози Ñод Ñе изгÑÐ°Ð¶Ð´Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð´ÑлгогодиÑнаÑа ÑÑадиÑÐ¸Ñ Ð½Ð° ULB на ULB, каÑо Ñ ÑÐ°Ð·Ð²Ð¸Ð²Ð°Ñ Ð² нови поÑоки.

40129_ulb_3.jpgФокÑÑ Ð²ÑÑÑÑ ÐµÐ·Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ñо и кÑлÑÑÑно ÑазнообÑазие

ÐаÑо ÑÑенÑко-говоÑÑÑ ÑнивеÑÑиÑеÑ, повеÑеÑо Ð¾Ñ ÐºÑÑÑовеÑе в Université Libre de Bruxelles Ñе пÑÐ¾Ð²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ Ð½Ð° ÑÑенÑки език. ÐÑпÑеки Ñова вÑе по-голÑм бÑой магиÑÑÑÑÑки ÑÑепени Ñе пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ ÑаÑÑиÑно или изÑÑло на английÑки език. УнивеÑÑиÑеÑÑÑ Ð¿Ñедлага ÑиÑок ÑпекÑÑÑ Ð¾Ñ ÐºÑÑÑове по ÑÑенÑки език , пÑеди и по вÑеме на ÑÑебнаÑа година, за да помогне на ÑвоиÑе ÑÑждеÑÑÑанни ÑÑÑденÑи да подобÑÑÑ ÐµÐ·Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð¸Ñе Ñи ÑмениÑ.

ÐÐТÐÐÐÐÐÐÐРУÐÐÐÐРСÐТÐТ

Université Libre de Bruxelles е ÑеÑен да даде на вÑеки вÑзможноÑÑÑа да пÑодÑлжи обÑазованиеÑо Ñи вÑв виÑÑеÑо обÑазование и е ÑазÑабоÑил ÑедиÑа иниÑиаÑиви за подкÑепа на ÑÑÑденÑиÑе : напÑимеÑ, ÑинанÑова и пÑиÑологиÑеÑка подкÑепа, наÑоки, ÑÑенÑки клаÑове и дÑ. поддÑÑжа. Ðдин забележиÑелен пÑÐ¸Ð¼ÐµÑ Ðµ пÑогÑамаÑа за подпомагане на непÑлноÑенниÑе ÑÑениÑи Ð¾Ñ ÑÑедниÑе ÑÑилиÑа (Schola), на коÑÑо е пÑиÑÑдена нагÑадаÑа на ЮÐÐСÐÐ âÐоменÑкиâ .

ÐÑ Ð¾ÑноваванеÑо Ñи пÑез 1834 г. УнивеÑÑиÑеÑÑÑ Ð½Ð° ÐÑÑкÑел ÑÑаÑÑва акÑивно в дебаÑа за кÑиÑиÑноÑо миÑлене и ÑвободаÑа . Това вклÑÑва оÑкÑиÑо пÑоÑивопоÑÑавÑне на дикÑаÑÑÑи и дÑÑги наÑионалиÑÑиÑеÑки злоÑпоÑÑеби, наÑÑÑÑаване на Ñавни вÑзможноÑÑи и множеÑÑво дÑÑги ÑоÑиални вÑпÑоÑи. След оÑноваванеÑо на една Ð¾Ñ Ð¿ÑÑвиÑе ÐÐÐ (CEMUBAC), УнивеÑÑиÑеÑÑÑ Ð¿ÑодÑлжава да игÑае акÑивна ÑÐ¾Ð»Ñ Ð² помоÑÑа за ÑазвиÑие и междÑнаÑодноÑо ÑÑÑÑÑдниÑеÑÑво.

ÐвÑопейÑки и междÑнаÑодни, поÑÑеÑайки незавиÑима, ангажиÑана и динамиÑна, УнивеÑÑиÑеÑÑÑ Ð½Ð° ÐÑÑкÑел може да ÑазÑиÑа и на огÑомнаÑа Ñи глобална мÑежа Ð¾Ñ Ð²ÑзпиÑаниÑи (ÐÐÐ), най-добÑиÑе поÑланиÑи на ÑнивеÑÑиÑеÑа. ÐÑз оÑнова на пÑинÑипа на ÑвободноÑо ÑазÑледване, койÑо поÑÑÑлиÑа незавиÑимо ÑазÑÑждение и оÑÑвÑÑлÑнеÑо на вÑÑка догма, УнивеÑÑиÑеÑÑÑ Ð·Ð°Ð¿Ð°Ð·Ð²Ð° оÑигиналниÑе Ñи идеи каÑо Ñвободна инÑÑиÑÑÑиÑ, коÑÑо е ÑвÑÑдо ангажиÑана Ñ Ð·Ð°ÑиÑаÑа на демокÑаÑиÑниÑе и ÑовеÑки ÑенноÑÑи.

Свобода на ÑазÑледване и ÑÑаÑÑие

Université Libre de Bruxelles оÑновава пÑеподаванеÑо и изÑледваниÑÑа Ñи на пÑинÑипа на ÑвободноÑо пÑоÑÑване и винаги дава на ÑвоиÑе ÑÑениÑи вÑзможноÑÑÑа да игÑаÑÑ Ð°ÐºÑивна ÑÐ¾Ð»Ñ Ð½Ð° ÑÑаÑÑие в ÑнивеÑÑиÑеÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ð¸ в оÑенÑванеÑо на пÑеподаванеÑо, коеÑо полÑÑаваÑ. ÐÑÑÑноÑÑ Ð¿ÑинÑипÑÑ Ð½Ð° ÑвободноÑо ÑазÑледване, койÑо Ñе оÑновава на незавиÑима пÑеÑенка и оÑÑвÑÑлÑне на оÑнован на авÑоÑиÑÐµÑ Ð²Ñзглед за знаниеÑо, е залегнал в ÑÑÑава на ÑнивеÑÑиÑеÑа.

Ð ÑезÑлÑÐ°Ñ Ð½Ð° Ñова ULB е един Ð¾Ñ Ð¼Ð°Ð»ÐºÐ¾Ñо белгийÑки или доÑи евÑопейÑки ÑнивеÑÑиÑеÑи, кÑдеÑо ÑÑÑденÑиÑе Ñа пÑедÑÑавени вÑв вÑиÑки оÑгани за вземане на ÑеÑениÑ. Ð ÑÑÑÐ¸Ñ Ð´ÑÑ ÑиÑÑемаÑиÑнаÑа пÑоÑедÑÑа за оÑенÑване на ÑÑиÑелиÑе е в дейÑÑвие повеÑе Ð¾Ñ Ð´Ð²Ð°Ð´ÐµÑÐµÑ Ð³Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¸ и Ñе оÑновава на ÑобÑÑвенаÑа оÑенка на ÑÑениÑиÑе за педагогиÑеÑкиÑе ÑпоÑобноÑÑи на ÑеÑниÑе ÑÑиÑели.

Места

Брюксел

Université Libre de Bruxelles

Address
Avenue Franklin Roosevelt 50 1050 Bruxelles
1050 Брюксел, Белгия
Телефон
+32 2 650 38 72