University of Birmingham - College of Arts and Law

Представление

Прочетете официалното описание

ÐолежÑÑ Ð½Ð¸ за виÑÑи ÑÑилиÑа по изкÑÑÑва и пÑаво е динамиÑна междÑнаÑодна обÑноÑÑ Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð´ 1500 аÑпиÑанÑи. Ðие Ñе вÑзползваме Ð¾Ñ Ð¾ÑлиÑни изÑледоваÑелÑки ÑеÑÑÑÑи и благопÑиÑÑна ÑÑеда, коÑÑо позволÑва на ваÑиÑе изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð° пÑоÑÑÑÑÑваÑ. Разположен в ÑгÑадаÑа на изкÑÑÑваÑа в оÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð¼Ð¿ÑÑ Ð² ÐдгбаÑÑÑн, наÑиÑÑ ÐµÐºÐ¸Ð¿ Ð¾Ñ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñен и опеÑаÑивен пеÑÑонал е на Ñазположение, за да пÑедложи подкÑепа и ÑÑвеÑи, когаÑо имаÑе нÑжда.

ÐаÑо колеж ние имаме ÑÑоÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-виÑок клаÑ, коиÑо наÑÑÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð²Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ¹ÑÑвиеÑо Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð´Ð¸ÑÑиплиниÑе и изÑледоваÑелÑкиÑе облаÑÑи, Ñака Ñе вие Ñе бÑдеÑе ÑÑед ÑоÑа Ñ ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ñлие, коиÑо ви Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ ÑÑимÑла, подкÑепа и пÑедизвикаÑелÑÑва, необÑодими за ÑÑпеÑа.

УнивеÑÑиÑеÑÑÑ Ð² ÐиÑмингам

ÐиÑмингам поÑÑоÑнно Ñе Ñазвива и Ñе Ñазвива в желаниеÑо Ñи да ÑÑане Ð²Ð¾Ð´ÐµÑ ÑвеÑовен ÑнивеÑÑиÑеÑ. Това Ñе поÑÑига ÑÑез наÑаÑа заÑилена наÑÑна Ð¼Ð¾Ñ Ð¸ обÑваÑ; оÑлиÑиÑелноÑÑÑа на наÑÐ¸Ñ Ð¸Ð·ÐºÐ»ÑÑиÑелен Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑÑениÑи; ÑиÑинаÑа и дÑлбоÑинаÑа на наÑеÑо академиÑно поÑÑÑолио; наÑÐ¸Ñ ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¸ ÑÑепенÑа на наÑиÑе глобални мÑежи.

ÐÑад ÐиÑмингам

ÐиÑмингам веÑе не Ñе ÑÑанÑÑоÑмиÑа; ÑÑ Ñе ÑÑанÑÑоÑмиÑа. СÑÑ Ð½ÐµÐ·Ð°Ð²Ð¸Ñими ÑеÑÑоÑанÑи, магазини и баÑове в ÑÐµÐ»Ð¸Ñ ÑенÑÑÑ Ð¸ попÑлÑÑни кваÑÑали в гÑада, Ñози нов и жизнен ÐиÑмингам е ÑгÑÑен ÑÑед меÑÑниÑе пазаÑи, емблемаÑиÑниÑе ÑгÑади на индÑÑÑÑиалноÑо ни наÑледÑÑво и ÑÑвÑеменнаÑа аÑÑиÑекÑÑÑа каÑо новаÑа ÐиÑмингамÑка библиоÑека.

ÐовиÑе баÑове и магазини Ñе оÑваÑÑÑ ÑеÑÑо, докаÑо гÑадÑÑ Ð¿ÑодÑлжава да изгÑажда ÑвоÑÑа младежка и Ñникална иденÑиÑноÑÑ. Ð ÐиÑмингам има Ñолкова много ÑазнообÑазие и иÑÑоÑиÑ, Ñе магазиниÑе, ÑÑанаÑа и заведениÑÑа оÑÑазÑÐ²Ð°Ñ Ñова. СÑаÑи икони каÑо Custard Factory Ñа домакини на алÑеÑнаÑивни магазини и баÑове, Ñамо на кÑаÑка ÑазÑодка Ð¾Ñ Ð¸Ð·Ð²ÐµÑÑниÑе пазаÑи на Ñиба и паÑÑали на едÑо в ÐиÑмингам, вÑиÑки Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð¸Ñо Ñе ÑгÑÑÐ²Ð°Ñ Ð² близоÑÑ Ð´Ð¾ новаÑа жп гаÑа Grand Central и пазаÑÑванеÑо.

ÐÑавна Ñкола в ÐиÑмингам

ÐоÑÑи ÑÑл век ÐиÑмингамÑкоÑо ÑÑидиÑеÑко ÑÑилиÑе ÑÑководи пÑÑÑ Ð² ÑÑидиÑеÑкоÑо обÑазование и наÑÑниÑе изÑледваниÑ. ÐÐ½ÐµÑ Ð½Ð¸Ðµ пÑодÑлжаваме да пÑедоÑÑавÑме на наÑиÑе ÑÑÑденÑи иноваÑивно, пÑедизвикаÑелно и изÑледоваÑелÑко оÑиенÑиÑано обÑазование.

LLM в ÐиÑмингам оÑнема една година (на пÑлен ÑабоÑен ден) или две години (на непÑлно ÑабоÑно вÑеме) и вклÑÑва изÑÑаванеÑо на ÑеÑÑ ÑпеÑиализиÑани модÑла и диÑеÑÑаÑиÑ. ÐандидаÑиÑе ÑÑÑбва да Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð¾Ð±Ñа бакалавÑÑÑка ÑÑепен по пÑаво или еквиваленÑ.

LLM в ÐиÑмингам позволÑва на ÑÑÑденÑиÑе да ÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ Ð¾Ð±Ñ Ð¼Ð°ÑÑÑÑÑ, Ñ Ð¿Ñлна гÑвкавоÑÑ Ð¿Ñи избоÑа на модÑли или да ÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ ÐµÐ´Ð¸Ð½ Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑиÑе ÑпеÑиализиÑани Pathways . ÐогаÑо кандидаÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð·Ð° LLM в ÐиÑмингам, ÑÑÑденÑиÑе не ÑÑÑбва да ÑеÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð´Ð°Ð»Ð¸ желаÑÑ Ð´Ð° Ñе ÑпеÑиализиÑÐ°Ñ Ð½Ð° Ñози еÑап, ÑÑй каÑо ÑпеÑиалноÑÑиÑе на Pathway Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° бÑÐ´Ð°Ñ ÑеÑени, Ñлед каÑо ÑÑÑденÑиÑе запоÑÐ½Ð°Ñ ÐºÑÑÑа.

ШекÑпиÑовиÑÑ Ð¸Ð½ÑÑиÑÑÑ

ÐнÑÑиÑÑÑÑÑ Ð¨ÐµÐºÑпиÑ, койÑо Ñе намиÑа в СÑÑаÑÑоÑд-на-ÐйвÑн, е маÑк за междÑнаÑоднаÑа ШекÑпиÑова ÑÑÐ¸Ð¿ÐµÐ½Ð´Ð¸Ñ Ð¾Ñ Ð¾ÑноваванеÑо Ñи пÑез 1951 г.

СÑÑденÑиÑе Ð¾Ñ ÐнÑÑиÑÑÑа ШекÑÐ¿Ð¸Ñ Ñе вÑÐ·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑеÑо вÑлнÑваÑо ÑÑÑÑÑдниÑеÑÑво Ñ RSC, коеÑо Ð²Ð¸Ð´Ñ Ð£Ð½Ð¸Ð²ÐµÑÑиÑеÑа да ÑÑане оÑÐ½Ð¾Ð²Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ Ð¿Ð°ÑÑнÑÐ¾Ñ Ð½Ð° ÐÑÑгоÑо мÑÑÑо. ÐÑÑгоÑо мÑÑÑо е кÑеаÑивниÑÑ ÑенÑÑÑ Ð½Ð° RSC за ÑепеÑиÑии, обÑÑение, обÑÑение и изÑледваниÑ. ÐаÑиÑе ÑÑÑденÑи веÑе Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð´Ð¾ÑÑÑп до ÑвоÑÑеÑки и пÑеподаваÑелÑки пÑоÑÑÑанÑÑва в The Other Place, какÑо и до екÑпеÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð½Ð° RSC ÑÑдожниÑи и пÑакÑиÑи.

Места

Бирмингам