The Hebrew University of Jerusalem

Представление

Прочетете официалното описание

ÐобÑе доÑли в ÐвÑейÑÐºÐ¸Ñ ÑнивеÑÑиÑеÑ

ÐвÑейÑкиÑÑ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð² ÐеÑÑÑалим, оÑнован пÑез 1918 г. и оÑиÑиално оÑкÑÐ¸Ñ Ð¿Ñез 1925 г., е пÑемиеÑÑкиÑÑ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð½Ð° ÐзÑаел, какÑо и неговаÑа водеÑа изÑледоваÑелÑка инÑÑиÑÑÑиÑ. ÐвÑейÑкиÑÑ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ñе наÑежда на междÑнаÑодно ÑавниÑе ÑÑед 100 водеÑи ÑнивеÑÑиÑеÑа в ÑвеÑа и на пÑÑво мÑÑÑо ÑÑед изÑаелÑкиÑе ÑнивеÑÑиÑеÑи. УÑвÑÑждаванеÑо, коеÑо евÑейÑкиÑÑ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ðµ поÑÑигнала, поÑвÑÑждава ÑвоÑÑа ÑепÑÑаÑÐ¸Ñ Ð·Ð° виÑоки поÑÑÐ¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ водеÑаÑа Ñи ÑÐ¾Ð»Ñ Ð² наÑÑнаÑа обÑноÑÑ. Той подÑеÑÑава пÑевÑзÑодÑÑвоÑо и пÑедлага ÑиÑок ÑпекÑÑÑ Ð¾Ñ Ð²ÑзможноÑÑи за обÑÑение в облаÑÑÑа на ÑÑманиÑаÑниÑе наÑки, ÑоÑиалниÑе наÑки, ÑоÑниÑе наÑки и медиÑинаÑа. УнивеÑÑиÑеÑÑÑ Ð½Ð°ÑÑÑÑава мÑлÑидиÑÑиплинаÑниÑе дейноÑÑи в ÐзÑаел и в ÑÑжбина и ÑлÑжи каÑо моÑÑ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸ÑниÑе изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑоÑиалниÑе и индÑÑÑÑиални пÑиложениÑ. ÐвÑейÑкиÑÑ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ñи поÑÑÐ°Ð²Ñ Ð·Ð° Ñел обÑÑениеÑо на пÑблиÑно, наÑÑно, обÑазоваÑелно и пÑоÑеÑионално лидеÑÑÑво; запазванеÑо и изÑледванеÑо на евÑейÑкиÑе, кÑлÑÑÑниÑе, дÑÑовниÑе и инÑелекÑÑалниÑе ÑÑадиÑии; и ÑазÑиÑÑванеÑо на гÑаниÑиÑе на знаниеÑо в полза на ÑÑлоÑо ÑовеÑеÑÑво./>

ФÐÐТÐ:

ÐÑнована пÑез: 1918 г. ÐÑвоÑен в: 1925 6 кампÑÑа 7 ÑакÑлÑеÑа 14 ÑÑилиÑа 23 000 ÑÑÑденÑи 1 000 виÑÑи пÑеподаваÑели ÐовеÑе Ð¾Ñ 7 000 паÑенÑа ÑегиÑÑÑиÑани 8 ноÑиÑели на Ðобелова нагÑада 1 ÐолеÑа ÐоÑеÑен медал по маÑемаÑика СÑед оÑноваÑелиÑе: ÐлбеÑÑ ÐйнÑайн, ÐаÑÑин ÐÑбеÑ, Чайм ÐаÑман Ðилик, Чаим Weizmann Excellence ÐвÑейÑкиÑÑ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ñе ÑÑÑеми кÑм вÑÑÑови поÑÑижениÑ, неÑазделен ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð² академиÑÐ½Ð¸Ñ Ñи живоÑ. ÐеговиÑе изклÑÑиÑелни ÑÑени Ñа поÑÑигнали впеÑаÑлÑваÑи пÑобиви в ÑазлиÑни диÑÑиплини и Ñа ÑÑед най-добÑиÑе победиÑели в конкÑÑенÑниÑе ÑÑбÑидии на ÐвÑопейÑÐºÐ¸Ñ ÑÑÐ²ÐµÑ Ð·Ð° наÑÑни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð° млади изÑледоваÑели. Ðдна ÑÑеÑа Ð¾Ñ Ð²ÑиÑки конкÑÑÑи за наÑÑни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÐзÑаел, ÑпеÑелени Ð¾Ñ ÑÑениÑе Ð¾Ñ ÑнивеÑÑиÑеÑа. УнивеÑÑиÑеÑÑкиÑе академиÑи ÑеÑÑо пÑбликÑÐ²Ð°Ñ Ð² пÑеÑÑижни наÑÑни ÑпиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ изÑледваниÑÑа им Ñа ÑÑбÑали изклÑÑиÑелни нагÑади в ÐзÑаел и по ÑвеÑа, вклÑÑиÑелно ÐобеловаÑа нагÑада, ÐолеÑаÑа за медал и ÐзÑаелÑкаÑа нагÑада. ÐовеÑеÑо пÑиÑежаÑели на докÑоÑанÑи в ÐзÑаел Ñа полÑÑили ÑвоиÑе ÑÑепени в ÐвÑейÑÐºÐ¸Ñ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð¸ наÑиÑе вÑзпиÑаниÑи Ð·Ð°ÐµÐ¼Ð°Ñ ÐºÐ»ÑÑови позиÑии в академиÑниÑе ÑÑеди, обÑеÑÑвениÑе ÑлÑжби и Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ ÑекÑоÑа.

ÐивоÑÑÑ Ð² колежа

Ð ÐÑÑÑалим, един Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-кÑаÑивиÑе гÑадове в ÑвеÑа, ÑнивеÑÑиÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÑÑжа ÑÑи кампÑÑа: ÑнивеÑÑиÑеÑа Mount Scopus за ÑÑманиÑаÑни и ÑоÑиални наÑки; УнивеÑÑиÑеÑÑÑ "ÐдмÑнд Ðж. СаÑÑа" за ÑоÑни наÑки; и кампÑÑа на Ein Karem за медиÑинÑки наÑки. ÐÑÑгиÑе Ð¼Ñ ÐºÐ°Ð¼Ð¿ÑÑи Ñа ÑакÑлÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾ земеделие, ÑÑана, веÑеÑинаÑна медиÑина и наÑки за околнаÑа ÑÑеда в Rehovot; веÑеÑинаÑнаÑа болниÑа в Beit Dagan; и ÐеждÑÑнивеÑÑиÑеÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¸Ð½ÑÑиÑÑÑ Ð·Ð° моÑÑки наÑки в ÐйлаÑ. УнивеÑÑиÑеÑÑÑ Ñазполага Ñ ÑÑи ÑпоÑÑни ÑÑоÑÑжениÑ, коиÑо Ñа ÑÑед най-модеÑниÑе в ÑÑÑанаÑа, 11 библиоÑеки, 5 компÑÑÑÑни ÑенÑÑÑа, 6000 легла и деÑеÑки ÑÑÑденÑÑки гÑÑпи, ÑокÑÑиÑани вÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÑикаÑа, обÑеÑÑвоÑо, околнаÑа ÑÑеда и дÑ.

ÐеждÑнаÑодно ÑÑаÑÑие

ÐвÑейÑкиÑÑ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ñе наÑежда на междÑнаÑодно ÑавниÑе ÑÑед 100 водеÑи ÑнивеÑÑиÑеÑа в ÑвеÑа. ÐеговиÑÑ ÑÑÑденÑÑки оÑган набÑоÑва 23 000 ÑÑÑденÑи Ð¾Ñ ÐзÑаел и 65 дÑÑги ÑÑÑани. Ð¢Ñ Ð°ÐºÑивно ÑÑаÑÑва в междÑнаÑодноÑо ÑÑÑÑÑдниÑеÑÑво за наÑÑни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ пÑеподаване. Той е подпиÑал 150 ÑпоÑазÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑÑвмеÑÑни пÑоекÑи Ñ Ð´ÑÑги ÑнивеÑÑиÑеÑи и 25 ÑпоÑазÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° обмен на ÑÑÑденÑи Ñ 14 ÑÑÑани. ÐеговиÑе пÑеподаваÑели вклÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¼Ð»Ð°Ð´Ð¸ ÑÑени, коиÑо Ñа Ñе завÑÑнали в ÐзÑаел Ð¾Ñ Ð²Ð¸ÑÑе обÑазование в водеÑи виÑÑи ÑÑебни Ð·Ð°Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ÑÐµÐ»Ð¸Ñ ÑвÑÑ. ÐвÑейÑкиÑÑ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ðµ Ð»Ð¸Ð´ÐµÑ Ð² оÑÑÑеÑÑвÑванеÑо на пÑомени в ÑвеÑовнаÑа обÑноÑÑ Ð² облаÑÑÑа на ÑелÑкоÑо ÑÑопанÑÑво, каÑеÑÑвоÑо на околнаÑа ÑÑеда и обÑеÑÑвеноÑо здÑаве. СÑÑденÑи Ð¾Ñ ÑазвиваÑиÑе Ñе ÑÑÑани извÑÑÑиÑа напÑеднали в ÐвÑейÑÐºÐ¸Ñ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð¸ Ñе вÑÑнаÑа в ÑодниÑе Ñи ÑÑÑани, за да пÑÐ¸Ð»Ð¾Ð¶Ð°Ñ Ð¿ÑидобиÑиÑе Ð¾Ñ ÑÑÑ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ да подобÑÑÑ Ð½Ð¸Ð²Ð¾Ñо на ÑÑлÑгиÑе, пÑедоÑÑавÑни на ÑвоиÑе ÑÑнаÑодниÑи. ÐеждÑнаÑодноÑо ÑÑилиÑе Rothberg на ÑнивеÑÑиÑеÑа пÑедлага пÑогÑами за ÑÑждеÑÑÑанни ÑÑÑденÑи. СÑед нейниÑе вÑзпиÑаниÑи Ñа акÑÑиÑаÑа ÐаÑали ÐоÑÑман, жÑÑналиÑÑÑÑ Ð¢Ð¾Ð¼Ð°Ñ Ð¤Ñидман и бивÑиÑе поÑланиÑи на СÐЩ в ÐзÑаел ÐаÑÑин Ðндик и Ðаниел ÐÑÑÑзеÑ.

ÐаÑенÑи и иноваÑии ÐзÑледоваÑелÑкаÑа ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ "Yissum Research" на ÐвÑейÑÐºÐ¸Ñ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ðµ на 15-Ñо мÑÑÑо по ÑвеÑа в бÑÐ¾Ñ Ð½Ð° ÑегиÑÑÑиÑаниÑе паÑенÑи. Yissum оÑговаÑÑ Ð·Ð° маÑкеÑинга на ÑеÑнологииÑе и наÑÑноÑо ноÑ-ÑаÑ, генеÑиÑано Ð¾Ñ Ð¸Ð·ÑледоваÑелиÑе и ÑÑÑденÑиÑе на евÑейÑÐºÐ¸Ñ ÑнивеÑÑиÑеÑ. ÐÑм днеÑна даÑа ÑÑ Ðµ ÑегиÑÑÑиÑала над 7 000 паÑенÑа за 2 023 изобÑеÑениÑ, повеÑе Ð¾Ñ 600 Ð¾Ñ Ñези паÑенÑи Ñа били комеÑÑиализиÑани, а пÑодÑкÑиÑе, пÑоизведени вÑз оÑнова на паÑенÑиÑе, Ñе пÑÐ¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ Ð½Ð° над 2 млÑд. ÐолаÑа годиÑно. ÐоÑÑÑолиоÑо на Yissum Ñазполага Ñ 72 компании, ÑÑздадени на Ñона на изобÑеÑениÑ, ÑазÑабоÑени Ð¾Ñ Ð¸Ð·ÑледоваÑелиÑе на ÑнивеÑÑиÑеÑа. ÐÑобено изклÑÑиÑелни ÑазвиÑÐ¸Ñ Ð²ÐºÐ»ÑÑÐ²Ð°Ñ Ð»ÐµÐºÐ°ÑÑÑваÑа Exelon, използвани за леÑение на паÑиенÑи Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÑÑÑа на ÐлÑÑÐ°Ð¹Ð¼ÐµÑ Ð¸ Doxil, за използване пÑи Ñак на ÑйÑниÑиÑе; ÑоÑÑ Ð¾Ñ ÑеÑеÑи Ð´Ð¾Ð¼Ð°Ñ Ñ Ð¾Ñобено дÑлÑг и оÑлиÑен ÑÑок на ÑÑÑÑанение; и Mobileye, пÑедÑпÑеждение за ÑблÑÑÑк на пÑевозно ÑÑедÑÑво Ñ "компÑÑÑÑна визиÑ" и ÑиÑÑема за безопаÑноÑÑ Ð½Ð° ÑоÑÑоÑа. ÐÑиÑки Ñнимки на Ðаниел ХаноÑ.

Места

Йерусалим

Faculty of Law

Address
The Hebrew University of Jerusalem
Йерусалим, Йерусалимски окръг, Израел
Уебсайт
Телефон
+972 2-658-5111

Акредитации