Karoli Gaspar University

Представление

Прочетете официалното описание

Karoli Gaspar University пÑедлага едногодиÑна акÑедиÑиÑана LLM пÑогÑама на английÑки език Ñ Ð¿Ñлен ÑабоÑен ден за адвокаÑи в ÑÑÑÑеÑо на ЦенÑÑална ÐвÑопа, ÐÑдапеÑа.

  • ÐÑодÑлжиÑелноÑÑ: ÑепÑемвÑи 2019 г. - Ñни 2020 г.
  • УÑебно заведение: ÐÑдапеÑа, УнгаÑÐ¸Ñ (ÐС)
  • ÐÑаен ÑÑок за кандидаÑÑÑване: 30 апÑил 2019 г.

Karoli Gaspar University

ЮÑидиÑеÑкиÑÑ Ð¿ÑедÑеÑÑвеник на наÑÐ¸Ñ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð±ÐµÑе РеÑоÑмаÑоÑÑкаÑа богоÑловÑка Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñ Ð² ÐÑдапеÑа, оÑнована пÑез 1855 г. и ÑÑвÑÑден Ð¾Ñ Ð£Ð½Ð³Ð°ÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ð°ÑÐ»Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¿Ñез 1900 г. ÐÑез 1993 г. ÐенеÑалнаÑа аÑÐ°Ð¼Ð±Ð»ÐµÑ Ð½Ð° ÑнгаÑÑкаÑа ÑеÑоÑмаÑоÑÑка ÑÑÑква взе ÑеÑение да ÑÑздаде ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑакÑлÑеÑи и Ñова ÑеÑение бе одобÑено по-кÑÑно пÑез годинаÑа на 21 ÑепÑемвÑи Ð¾Ñ Ð¿Ð°ÑламенÑа на РепÑблика УнгаÑиÑ. ЧÑез ÑÑздаванеÑо на УнивеÑÑиÑеÑа ÐаÑоли ÐаÑÐ¿Ð°Ñ ÑеÑоÑмаÑоÑÑкаÑа ÑÑÑква в УнгаÑÐ¸Ñ Ð¸Ð·Ð¿Ñлни ÑелиÑе на ÑвоиÑе пÑедÑи. ÐаÑиÑÑ ÑнивеÑÑиÑеÑ, в дÑÑа на ÑнивеÑÑиÑеÑÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð°ÑÑен ÑеаÑÑÑ, има за Ñел да повиÑи ÑÑаÑÑÑа не Ñамо на ЦÑÑкваÑа, но и на наÑиÑÑа ÑÑез ÑвоÑÑа обÑазоваÑелна, пÑеподаваÑелÑка и академиÑна ÑабоÑа.

ÐнгажименÑÑÑ Ð½Ð° ÑнивеÑÑиÑеÑа ÐаÑоли ÐаÑÐ¿Ð°Ñ Ðµ да изпÑлнÑва оÑлиÑиÑелниÑе ÑÑадиÑии на ÑеÑоÑмаÑоÑÑкиÑе колежи на СаÑоÑпаÑак (оÑнована пÑез 1531 г.), Ðапа (оÑнована пÑез 1531 г.), ÐебÑеÑен (оÑнована пÑез 1538 г.), ÐолоÑÐ²Ð°Ñ (оÑнована пÑез 1622 г.) и Ðагиенийд (оÑнована пÑез 1632 г. ). РдопÑлнение кÑм обÑÑениеÑо на Ñелигиозни ÑлÑжиÑели, за ÑелиÑе на академиÑниÑе изÑледваниÑ, обÑÑение за лекÑÐ¾Ñ Ð¸ за докÑÐ¾Ñ Ð½Ð° ÑилоÑоÑиÑÑа и за пÑиÑÑждане на ÑÑепени, неговиÑе Ñели и задаÑи Ñа да оÑигÑÑÑÑ Ð±Ð°ÐºÐ°Ð»Ð°Ð²ÑÑÑка и магиÑÑÑÑÑка ÑÑепен обÑазование в нÑколко облаÑÑи и клонове на ÑÑипендии и да бÑде в ÑÑÑÑоÑние да извÑÑÑва академиÑни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑÑоÑвеÑÑÑвие Ñ Ð³Ð¾ÑеÑпоменаÑиÑе ÑÑадиÑии и в дÑÑа на ÑеÑоÑмаÑиÑÑа.

УнгаÑÑкаÑа акÑедиÑаÑионна комиÑиÑ, Ñ Ð ÐµÑение â 1 Ð¾Ñ 6 Ñни 2000 г. оÑноÑно ÑÑандаÑÑа на обÑазование и академиÑни изÑледваниÑ, пÑоведена в ÑнивеÑÑиÑеÑа "ÐаÑоли ÐаÑпаÑ", даде акÑедиÑиÑан ÑÑаÑÑÑ Ð½Ð° ÑнивеÑÑиÑеÑа в ÑезÑлÑÐ°Ñ Ð¾Ñ ÑакÑа, Ñе наÑиÑе обÑазоваÑелни и изÑледоваÑелÑки дейноÑÑи ÑÑоÑвеÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð½Ð° закониÑе коиÑо в моменÑа Ñа в Ñила, и Ñа в допÑлнение кÑм ÑÑановиÑеÑо на ÑнгаÑÑкаÑа акÑедиÑаÑионна комиÑÐ¸Ñ Ð¸ ÑеÑниÑе наÑоки за обÑазоваÑелниÑе ÑÑандаÑÑи.

Ðаедно можем да полÑÑим вдÑÑновение по пÑÑÑ ÐºÑм знаниеÑо, моÑала или добÑаÑа волÑ.

ÐÑÑко пÑоÑÑване на ÑÑеÑо ниво вклÑÑва знаÑиÑелен елеменÑ, ÑÑаÑÑиеÑо в междÑнаÑодноÑо обÑазование. ÐаÑиÑÑ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð¿Ð¾ÑÑÐ°Ð²Ñ ÑпеÑиален акÑÐµÐ½Ñ Ð²ÑÑÑÑ Ð²ÑзможноÑÑиÑе за обÑÑение на непÑлно ÑабоÑно вÑеме каÑо пÑогÑами за обмен.

Ðного пÑогÑами на ÐвÑопейÑÐºÐ¸Ñ ÑÑÑз позволÑÐ²Ð°Ñ Ð°ÐºÑивноÑо ÑÑаÑÑие на ÑÑÑденÑиÑе в пÑогÑамиÑе за мобилноÑÑ. След оÑноваванеÑо на наÑÐ¸Ñ ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð·Ð° пÑÑв пÑÑ ÑазÑабоÑиÑме оÑноÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ ÑоландÑÐºÐ¸Ñ Ñегион, но доÑега ние ÑазÑиÑиÑме вÑÑзкиÑе Ñи ÑÑÑ ÑÑÑедниÑе ÑÑÑани, в ÑÑжбина и Ñ Ñелигиозни и дÑÑжавни ÑнивеÑÑиÑеÑи в ÑÐµÐ»Ð¸Ñ ÐвÑопейÑки ÑÑÑз.

ÐолÑÑаваме непÑекÑÑнаÑа ÑинанÑова и пÑоÑеÑионална подкÑепа Ð¾Ñ Ð¿ÑогÑамиÑе на ÐвÑопейÑкаÑа комиÑÐ¸Ñ "СокÑаÑ" и "УÑене пÑез ÑÐµÐ»Ð¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ / ÐÑазÑм", "ÐеонаÑдо да ÐинÑи" или "CEEPUS". ÐÑделиÑе на ÑнивеÑÑиÑеÑа поддÑÑÐ¶Ð°Ñ Ð¿Ñедимно взаимооÑноÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ ÑÑÑденÑи и ÑÑиÑели, но ние обмиÑлÑме по-наÑаÑÑÑни ÑазÑабоÑки каÑо ÑÑвмеÑÑни обÑазоваÑелни модÑли, ÑазÑабоÑване на ÑÑебни пÑогÑами и ÑазÑабоÑване на нови ÑÑебни пÑогÑами. ÐаÑаÑа Ñел е да ÑкÑепим евÑопейÑкоÑо измеÑение ÑÑез пÑлноÑо пÑизнаване на кÑедиÑи, пÑидобиÑи в ÑÑжбина, ÑазвиÑиеÑо на каÑеÑÑвоÑо на обÑазованиеÑо и ÑÑждоезиковоÑо обÑÑение, ÑазÑиÑÑванеÑо на пÑоекÑиÑе, оÑноваваÑи Ñе на междÑнаÑодниÑе оÑноÑениÑ, ÑÑавнениеÑо на ÑазлиÑниÑе обÑазоваÑелни ÑÑÑÑкÑÑÑи и полиÑики и използванеÑо на ÑеÑÑо пÑидобиÑи пÑозÑениÑ.

Ðа ÐÑдапеÑа и УнгаÑиÑ

УнгаÑÐ¸Ñ Ðµ едва 100 000 квадÑаÑни киломеÑÑа Ñ 10 милиона жиÑели, ÑийÑо език Ñе говоÑи никÑде дÑÑгаде по ÑвеÑа. ÐÑпÑеки или поÑади Ñази ÑникалноÑÑ ÑнгаÑÑкиÑÑ Ð½Ð°Ñод живее в ÑенÑÑÑа на ÐвÑопа повеÑе Ð¾Ñ 1100 години. ÐÑиÑодниÑе, кÑлÑÑÑниÑе и иÑÑоÑиÑеÑкиÑе богаÑÑÑва, коиÑо Ñе пÑеживÑÐ²Ð°Ñ Ð² УнгаÑиÑ, Ñе оÑÑазÑÐ²Ð°Ñ Ð² неговаÑа виÑока конÑенÑÑаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° обекÑи на ÑвеÑовноÑо кÑлÑÑÑно наÑледÑÑво на ЮÐÐСÐÐ, много Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð¸Ñо Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° бÑÐ´Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¼ÐµÑени в ÑÑолиÑаÑа.

ÐÑдапеÑа е коÑÐµÑ Ð½Ð° пÑÑвоклаÑна мÑзика и изкÑÑÑво, Ñ ÐµÐ´Ð½Ð° Ð¾Ñ Ð½Ð°Ð¹-добÑиÑе опеÑни кÑÑи в ÑвеÑа и множеÑÑво мÑзеи и галеÑии. ÐейниÑе ÑеÑÑивали Ð¾Ñ Ð²ÑÑкакÑв вид (може би Ñе Ñа изобÑазиÑелно изкÑÑÑво, мÑзика или гаÑÑÑономиÑ) Ñе пÑÐ¾Ð²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ Ð¿Ñез ÑÑлаÑа година. ÐзеÑоÑо ÐалаÑон, идеално за плаване и ÑлÑнÑеви бани, е най-голÑмоÑо езеÑо в ЦенÑÑална ÐвÑопа. РблизоÑÑ Ñе намиÑа извеÑÑниÑÑ Ñпа гÑад Хевиз, кÑдеÑо можеÑе да Ñе наÑладиÑе на ÑдоволÑÑвиеÑо Ð¾Ñ ÐºÑпане в еÑÑеÑÑвено ÑеÑмално езеÑо доÑи в дÑлбиниÑе на зимаÑа. УнгаÑÑкиÑе извоÑи подкÑепÑÑ ÐºÑлÑÑÑаÑа на кÑпане Ð¾Ñ ÑимÑко вÑеме. ÐезавиÑимо дали ÑÑе Ñлед ÑелакÑаÑиÑ, оÑвежаване, подмладÑване или вÑзÑÑановÑване, УнгаÑÐ¸Ñ Ð½Ðµ може да не ÑÑпее да оÑговоÑи на ваÑиÑе нÑжди.

Ðко иÑкаÑе да оÑÑанеÑе акÑивни и да Ñе вÑÑнеÑе кÑм пÑиÑодаÑа, има безбÑой маÑкиÑани маÑÑÑÑÑи за ÑÑÑизÑм, колоездене или конна езда, ÑеÑÑо ÑÑез заÑемеÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¿ÐµÐ¹Ð·Ð°Ð¶.

Тази ÑÑÑана е ÑодноÑо мÑÑÑо на ÑвеÑовноизвеÑÑни изобÑеÑаÑели, ÑÑени, изÑледоваÑели, композиÑоÑи и ÑпоÑÑни звезди.

Ðмейл: international@kre.hu и llm@kre.hu.

Szechenyi outdoor thermal baths during the morning light without people in Budapest, HungaryChain bridge on Danube river in Budapest city. Hungary. Urban landscape panorama with old buildings and domes of operaBudapest, Hungary - Beautiful aerial skyline view of Buda Castle Royal Palace and South Rondella at sunset with Szechenyi Chain Bridge over River Danube, Matthias Church and Parliament of Hungary

Места

Будапеща

Károli Gáspár Református Egyetem

Address
H-1091 Budapest, Kálvin tér 9.
Будапеща, Унгария