American University Washington College of Law

Представление

Прочетете официалното описание

Opportunity. Ðа ÐбÑноÑÑÑа. ÐноваÑиÑ.

ÐÑоекÑиÑан за завÑÑÑилиÑе междÑнаÑодно и наÑионално пÑаво, наÑиÑе LL.M. ÐÑогÑамиÑе вклÑÑÐ²Ð°Ñ Ð³Ñвкави ÑÑебни пÑогÑами, коиÑо вклÑÑÐ²Ð°Ñ Ð±Ð¾Ð³Ð°Ñа гама Ð¾Ñ ÑпеÑиализиÑани кÑÑÑове по пÑаво и ÑеминаÑи и вÑзможноÑÑи за ÑÑене ÑÑез опиÑ. ÐаÑо ÑÑÑÐ´ÐµÐ½Ñ Ñе бÑдеÑе подкÑепени Ð¾Ñ Ð¾Ð±ÑноÑÑ Ð¾Ñ ÑÑидиÑеÑки Ñколи, коÑÑо е Ñникална ÑÑвмеÑÑна ÑабоÑа, вклÑÑиÑелно ÑакÑлÑеÑи, коиÑо Ñа ÑÑÑаÑÑни за обÑазованиеÑо и глобална мÑежа Ð¾Ñ LL.M. вÑзпиÑаниÑи. LL.M. ÐÑогÑамиÑе в AUWCL вклÑÑÐ²Ð°Ñ Ð±Ð¾Ð³Ð°Ñа гама Ð¾Ñ ÐºÑÑÑове, вÑзможноÑÑи за ÑÑене ÑÑез Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð¸ ÑпеÑиални ÑÑбиÑиÑ, коиÑо пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ Ð½Ð° ÑÑениÑиÑе Ñенни вÑзможноÑÑи да взаимодейÑÑÐ²Ð°Ñ Ñ Ð²Ð¾Ð´ÐµÑи адвокаÑи, полиÑиÑи, Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ð»Ð¸Ð´ÐµÑи и дипломаÑи. Ðаним ви да ÑазбеÑеÑе ÐºÐ¾Ñ ÑÑепен Ð¾Ñ AUWCL може да напÑави за ваÑ.

ÐеждÑнаÑодни ÑÑÑденÑи в ÑÑебноÑо заведение LL.M. ÐÑогÑамиÑе в AUWCL Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° Ñе клаÑиÑÐ°Ñ Ð·Ð° пÑовеÑка в ÐÑ ÐоÑк. ÐовеÑеÑо Ð¾Ñ Ñези ÑÑÑденÑи Ð²Ð·ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð°Ð¼ÐµÑиканÑки пÑавни инÑÑиÑÑÑии, пÑавни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ пиÑане, пÑавна еÑика и два кÑÑÑа по оÑновиÑе на амеÑиканÑкаÑа ÑиÑÑема.

Ðак да кандидаÑÑÑвам

ÐагиÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ пÑаво ÐзиÑÐºÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð° допÑÑÑимоÑÑ

Ðа да Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° кандидаÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð·Ð° LL.M., кандидаÑиÑе ÑÑÑбва:

· ÐаемеÑе Juris Doctor (JD) Ð¾Ñ Ð°Ð¼ÐµÑиканÑко ÑÑидиÑеÑко ÑÑилиÑе, акÑедиÑиÑано Ð¾Ñ ÐмеÑиканÑкаÑа аÑоÑиаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° адвокаÑиÑе (ÐÐÐ) или пÑÑва ÑÑепен по пÑаво Ð¾Ñ ÑÑждеÑÑÑанно ÑÑилиÑе по пÑаво Ñ ÐµÐºÐ²Ð¸Ð²Ð°Ð»ÐµÐ½Ñни ÑÑандаÑÑи.

· ÐзпÑаÑеÑе попÑлнен ÑоÑмÑлÑÑ Ð·Ð° кандидаÑÑÑване заедно Ñ Ð¾Ð¿ÑавдаÑелниÑе докÑменÑи пÑеди кÑÐ°Ð¹Ð½Ð¸Ñ ÑÑок за кандидаÑÑÑване

· ÐеждÑнаÑодниÑе кандидаÑи ÑÑÑбва да оÑговаÑÑÑ Ð½Ð° изиÑкванеÑо за владеене на английÑки език

· ÐандидаÑиÑе на LL.M. в междÑнаÑодниÑе пÑава на Ñовека

ÐагиÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ пÑаво СÑипендии

  • ÐзиÑÐºÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑÑипендии, оÑновани на заÑлÑги: ÐÑиÑки Ð¿ÐµÑ LL.M. пÑогÑами пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°Ñ ÑÑипендии. Тези ÑаÑÑиÑни ÑÑипендии за обÑÑение Ñа доÑÑÑпни за огÑаниÑен бÑой LL.M. ÑÑÑденÑи. ÐаÑвлениÑÑа за ÑÑипендии ÑÑÑбва да бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸ заедно Ñ Ð²Ð°ÑаÑа LL.M. пÑиложение. СÑипендииÑе Ñе оÑпÑÑÐºÐ°Ñ Ð²Ñз оÑнова на академиÑни заÑлÑги и ÑинанÑови поÑÑебноÑÑи. Ðа повеÑе инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð¾ÑноÑно ÑÑипендииÑе, молÑ, пÑовеÑеÑе наÑÐ¸Ñ ÑебÑÐ°Ð¹Ñ Ð·Ð° ÑÑипендии.

  • Фонд на библиоÑекаÑа на ILSP: The LL.M. в ÐеждÑнаÑодниÑе пÑавни изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñедлага ÑеÑÑ ÑÑипендии за пÑлна подгоÑовка. СÑипендииÑе Ð¾Ñ Ñонд "ÐлÑмни Ñондове" Ñе оÑпÑÑÐºÐ°Ñ Ð½Ð° новопÑиеÑи ÑÑÑденÑи, коиÑо Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð²Ð°Ñ ÑÑÑого академиÑно поÑвеÑение на напÑедÑка по междÑнаÑодноÑо пÑаво. ÐаÑвлениÑÑа за ÑÑипендии ÑÑÑбва да бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸ Ñ Ð·Ð°Ð²ÑÑÑено LLM пÑиложение. ÐепÑлниÑе заÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ñма да бÑÐ´Ð°Ñ Ð²Ð·ÐµÑи под внимание. ÐÑайниÑÑ ÑÑок за кандидаÑÑÑване е 1 маÑÑ Ð·Ð° нагÑадаÑа за еÑенÑа и 1 окÑомвÑи за пÑолеÑнаÑа нагÑада. ÐоÑеÑеÑе ÑÑÑаниÑаÑа за ÑÑипендии на Ñонд "ÐлÑмни Ñонд" за подÑобни пÑавила и инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð·Ð° кандидаÑÑÑванеÑо за кандидаÑÑÑване.

  • ÐагиÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ пÑаво ÐÑакÑиÑеÑки ÑÑипендии

  • СÑипендии за леÑни пÑогÑами: ÐандидаÑиÑе, коиÑо Ñа ÑÑаÑÑвали в лÑÑна пÑогÑама в наÑеÑо ÑÑидиÑеÑко ÑÑилиÑе, Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° кандидаÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð·Ð° ÑпеÑиални ÑÑипендии.

СÑоковеÑе

ÐоÑади изиÑкванеÑо за виза LL.M. ÐÑогÑамиÑе Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¿Ð¾-Ñанен кÑаен ÑÑок за кандидаÑÑÑване за вÑиÑки междÑнаÑодни кандидаÑи, коиÑо ÑÑÑбва да поиÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð·Ð°.

ÐÑайни ÑÑокове за пÑиемане

· ÐеждÑнаÑодни ÑÑÑденÑи 1 май

· ÐмеÑиканÑки гÑажданин / поÑÑоÑнно пÑебиваваÑи ÑÑÑденÑи 1 Ñли *

СÑокове за пÑолеÑноÑо пÑиемане

· ÐеждÑнаÑодни ÑÑÑденÑи 1 окÑомвÑи

· ÐмеÑиканÑки гÑажданин / поÑÑоÑнно пÑебиваваÑи ÑÑÑденÑи 1 ноемвÑи *

· Hybrid LL.M. 1 декемвÑи

* ÐÑи опÑеделени обÑÑоÑÑелÑÑва пÑогÑамаÑа може да ÑдÑлжи кÑÐ°Ð¹Ð½Ð¸Ñ ÑÑок за кандидаÑÑÑване за гÑаждани на СÐЩ и поÑÑоÑнни жиÑели. ÐолÑ, ÑвÑÑжеÑе Ñе диÑекÑно Ñ Office of Graduate Admissions, за да видиÑе дали оÑговаÑÑÑе на ÑÑловиÑÑа за Ñова изклÑÑение. ÐоÑади ÑÑоковеÑе за обÑабоÑка на визиÑе вÑеки кандидаÑ, изиÑÐºÐ²Ð°Ñ Ð²Ð¸Ð·Ð°, ÑÑÑбва да Ñпазва опÑеделениÑе ÑÑокове.

· ÐÑиÑиални ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ Ð½Ð° академиÑниÑе запиÑи

ÐандидаÑиÑе ÑÑÑбва да пÑедÑÑавÑÑ Ð¾ÑиÑиални пÑепиÑи или ноÑаÑиално завеÑени ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ Ð½Ð° вÑиÑки запиÑани закони, виÑÑи ÑÑилиÑа и ÑнивеÑÑиÑеÑи, вклÑÑиÑелно Ð·Ð°Ð¿Ð¸Ñ Ð½Ð° вÑиÑки кÑÑÑове, изпиÑи и оÑенки.

"ÐÑиÑиално" ознаÑава копие Ð¾Ñ Ð¾ÑÐ¸Ð³Ð¸Ð½Ð°Ð»Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð¾ÐºÑменÑ, завеÑено Ð¾Ñ ÑлÑжиÑел на ваÑеÑо ÑÑилиÑе или Ð¾Ñ Ð½Ð¾ÑаÑиÑÑ. Ð¤Ð°ÐºÑ ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ Ð¸ ÑоÑÐ¾ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ Ð¾Ñ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñни запиÑи нÑма да бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿Ñиемани. ÐÑепиÑиÑе ÑÑÑбва да бÑÐ´Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñани на ÑÐ¾Ð´Ð½Ð¸Ñ ÐµÐ·Ð¸Ðº на ÑÑилиÑеÑо. Ðко Ñози език не е английÑки, докÑменÑиÑе ÑÑÑбва да бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿ÑидÑÑжени Ð¾Ñ Ð·Ð°Ð²ÐµÑен пÑевод. ÐнÑÑиÑÑÑииÑе ÑÑÑбва да изпÑаÑÑÑ Ð½ÐµÐ¾Ð±ÑодимиÑе докÑменÑи диÑекÑно на СлÑжбаÑа за докÑоÑанÑи.

ÐеждÑнаÑодниÑе кандидаÑи, кандидаÑÑÑваÑи онлайн ÑÑез LSAC, Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð²ÑзможноÑÑ Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑепиÑи ÑÑез ÑлÑжбаÑа за ÑÑбÑание на докÑменÑи на LSAC. Тази ÑÑлÑга е вклÑÑена в ÑегиÑÑÑаÑионнаÑа ÑакÑа на LSAC за използване на онлайн ÑÑлÑгиÑе. ÐÑвен Ñова междÑнаÑодниÑе кандидаÑи, използваÑи ÑиÑÑемаÑа LSAC, Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° избеÑÐ°Ñ (не Ñе изиÑква) да Ñе ÑегиÑÑÑиÑÐ°Ñ Ð·Ð° допÑлниÑелна ÑакÑа за ÑÑлÑгаÑа за авÑенÑиÑикаÑÐ¸Ñ Ð¸ оÑенка на междÑнаÑодни пÑепиÑи на LSAC. ЧÑез използванеÑо на Ñази ÑиÑÑема LSAC Ñе ÑдоÑÑовеÑÑва и оÑенÑва междÑнаÑодниÑе академиÑни запиÑи.

ÐÑпÑеки Ñе не Ñе изиÑква, LL.M. ÐÑогÑамиÑе ÑÑÑо Ñака пÑÐ¸ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿ÑепиÑи и завеÑени ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ Ð½Ð° академиÑни докÑменÑи Ð¾Ñ EducationUSA и WES. ÐаÑвиÑелÑÑ ÑÑÑбва да Ñе ÑвÑÑже диÑекÑно Ñ WES, за да оÑганизиÑа подаванеÑо. ÐамеÑеÑе повеÑе инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð·Ð° EducationUSA и WES онлайн.

· 2 пÑепоÑÑÑиÑелни пиÑма

ÐандидаÑиÑе ÑÑÑбва да пÑедÑÑавÑÑ Ð½Ð°Ð¹-малко две пÑепоÑÑÑиÑелни пиÑма Ð¾Ñ Ð¿ÑоÑеÑоÑи по пÑаво, ÑабоÑодаÑели или дÑÑги, запознаÑи Ñ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸ÑнаÑа и пÑоÑеÑионалнаÑа квалиÑикаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° кандидаÑа. ÐиÑниÑе пÑепоÑÑки не Ñе пÑиемаÑ. ÐаÑвиÑелÑÑ Ñледва да запознае Ñ LL.M. ÐÑогÑамаÑа и вÑÑко позоваване конкÑеÑно адÑеÑиÑа ÑпоÑобноÑÑÑа на кандидаÑа за пÑедпÑиемане на завÑÑÑено ÑÑидиÑеÑко обÑÑение. ÐандидаÑÑÑ ÑÑÑбва ÑÑÑо да обÑÑни, Ñе комиÑиÑÑа по пÑиемане оÑдава голÑмо знаÑение на пиÑмаÑа. ÐиÑмаÑа за пÑепоÑÑки Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° бÑÐ´Ð°Ñ Ð¸Ð·Ð¿ÑаÑени в запеÑаÑани и подпиÑани пликове заедно ÑÑÑ Ð·Ð°ÑвлениеÑо или изпÑаÑени диÑекÑно на СлÑжбаÑа за докÑоÑанÑи.

· ÐиÑна деклаÑаÑиÑ

ÐандидаÑиÑе ÑÑÑбва да изпÑаÑÑÑ ÐµÑе на 1-2 ÑÑÑаниÑи Ñ ÐµÐ´Ð½Ð¾ ÑазÑÑоÑние, коеÑо адÑеÑиÑа ÑледноÑо:

· ÐаÑо желаеÑе да пÑеÑледваÑе LL.M. в American University Washington College of Law .

· Ðак миÑлиÑе, Ñе LL.M. Ñе ви помогне да поÑÑигнеÑе ÑвоиÑе кÑаÑкоÑÑоÑни и дÑлгоÑÑоÑни пÑоÑеÑионални и лиÑни Ñели.

· Ðакви ÑабоÑни меÑÑа и дÑÑги пÑеживÑваниÑ, коиÑо ÑмÑÑаÑе, Ñа оÑобено подÑодÑÑи за ваÑаÑа кандидаÑÑÑа.

· $ 55.00 ТакÑа за кандидаÑÑÑване

ÐÑÑко заÑвление за допÑÑкане ÑÑÑбва да бÑде пÑидÑÑжено Ð¾Ñ ÑакÑа за кандидаÑÑÑване за $ 55, коÑÑо може да бÑде плаÑена онлайн ÑÑез онлайн ÑоÑмÑлÑÑа за кандидаÑÑÑване. ТакÑаÑа за кандидаÑÑÑване не Ñе вÑзÑÑановÑва. Ðко е необÑодимо, Ñек или паÑиÑе в СÐЩ, плаÑими на "ÐаÑингÑонÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ¶ по пÑаво", Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° бÑÐ´Ð°Ñ Ð¸Ð·Ð¿ÑаÑени по пÑогÑамаÑа по поÑаÑа. ÐÑиÑки пÑовеÑки ÑÑÑбва да Ñе пÑавÑÑ Ð½Ð° банка, коÑÑо има клон в СÑединениÑе ÑаÑи. ТайниÑе ÐÑк и пÑÑниÑеÑкиÑе Ñекове на ÐаÑкли ÑÑÑо Ñа пÑиемливи ÑоÑми на плаÑане. ÐаÑиÑниÑе ÑÑедÑÑва не Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿Ñиемани.

· ÐÑиÑиално доказаÑелÑÑво за компеÑенÑноÑÑ Ð½Ð° английÑки

ÐезавиÑимо Ð¾Ñ Ð³ÑажданÑÑвоÑо, кандидаÑиÑе, ÑийÑо пÑÑви език не е английÑки, ÑÑÑбва да Ð²Ð·ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¸Ð·Ð¿Ð¸Ñа TOEFL, IELTS, PTE или ÐÐ°Ð½Ð·Ð°Ñ Ð¸ да оÑговаÑÑÑ Ð½Ð° минималниÑе оÑенки, поÑоÑени по-долÑ.

ÐзклÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ Ñази полиÑика Ñе бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿ÑедоÑÑавени на кандидаÑи, коиÑо:

· A. Ðа пÑиÑежаваÑе пÑÑва ÑÑепен по пÑаво Ð¾Ñ Ð¸Ð½ÑÑиÑÑÑиÑ, в коÑÑо английÑкиÑÑ Ðµ езикÑÑ Ð½Ð° пÑеподаване и оÑиÑиален език на ÑÑÑанаÑа, в коÑÑо Ñе намиÑа ÑнивеÑÑиÑеÑÑÑ, е английÑки език (вижÑе пÑÐ»Ð½Ð¸Ñ ÑпиÑÑк на ÑÑÑаниÑе, коиÑо оÑговаÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑловиÑÑа за изклÑÑение) или

· B. ÐаемеÑе бакалавÑÑÑка, магиÑÑÑÑÑка или докÑоÑÑка ÑÑепен Ð¾Ñ Ð¸Ð½ÑÑиÑÑÑиÑ, коÑÑо е акÑедиÑиÑана Ð¾Ñ Ð°Ð¼ÐµÑиканÑка Ñегионална агенÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ акÑедиÑаÑÐ¸Ñ (ÐолÑ, пÑовеÑеÑе ÑебÑайÑа за пÑлен ÑпиÑÑк на ÑÑÑаниÑе).

РезÑлÑаÑиÑе Ð¾Ñ ÑеÑÑовеÑе по английÑки език не Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑе Ð¾Ñ Ð´Ð²Ðµ години. ÐолÑ, поÑеÑеÑе ÑайÑовеÑе по-долÑ, за да ÑÑедиÑе даÑа за изпиÑание или да поиÑкаÑе ÑезÑлÑаÑи, коиÑо да бÑÐ´Ð°Ñ Ð¸Ð·Ð¿ÑаÑени в ÐмеÑиканÑÐºÐ¸Ñ ÑнивеÑÑиÑеÑ.

· ТеÑÑ Ð·Ð° английÑки език каÑо ÑÑжд език (TOEFL) ÐодÑÑ Ð½Ð° инÑÑиÑÑÑиÑÑа за American University Washington College of Law е 8188, а кодÑÑ Ð½Ð° оÑдела е 03.

· ÐеждÑнаÑодна ÑиÑÑема за ÑеÑÑване на английÑки език (IELTS)

· ТеÑÑ Ð½Ð° английÑки език (PTE)

Ðинимален ÑейÑинг на английÑки език

Ðа да бÑÐ´Ð°Ñ Ñазгледани за пÑиемане, минималниÑе необÑодими ÑезÑлÑаÑи Ñа какÑо Ñледва:

· TOEFL 84 ibt или 563 ÑаÑÑиÑ

· IELTS 6.5

· PTE Academic 56

· ÐÐ°Ð½Ð·Ð°Ñ 70 или по-виÑока на вÑеки подÑаздел; 350 или по-виÑока Ð¾Ñ Ð¾Ð±ÑÐ¸Ñ ÑезÑлÑаÑ

ÐолÑ, имайÑе пÑедвид: РезÑлÑаÑиÑе по-гоÑе Ñа минималниÑе оÑенки за пÑием. ÐадоволÑванеÑо на изиÑкванеÑо за минимална оÑенка не гаÑанÑиÑа допÑÑкане до пÑогÑамаÑа. Ðко не оÑговаÑÑÑе на минималниÑе изиÑкваниÑ, молÑ, ÑвÑÑжеÑе Ñе Ñ Office of Graduate Admissions оÑноÑно пÑогÑамиÑе за английÑки език, доÑÑÑпни ÑÑез ÐмеÑиканÑÐºÐ¸Ñ ÑнивеÑÑиÑеÑ.

Места

Вашингтон

Address
4300 Nebraska Ave NW Washington DC 20016
Вашингтон, Област Колумбия, Съединени Американски Щати