SMU Dedman School of Law

Представление

Прочетете официалното описание

оÑноÑно

ÐÑнована пÑез 1925 г., SMU Dedman School of Law е най-виÑоко клаÑиÑаноÑо ÑаÑÑно ÑÑидиÑеÑко ÑÑилиÑе, Ñазположено в ÐалаÑ, ТекÑаÑ, и Ñе намиÑа в кваÑÑал Ñ Ð´ÑÑвеÑа, Ñамо на минÑÑи Ð¾Ñ ÑенÑÑÑа на гÑада. ÐÑнована пÑез 1949 г., пÑогÑамиÑе за пÑаво за виÑÑеÑо обÑазование на ÑÑидиÑеÑкоÑо ÑÑилиÑе Ñа изигÑали важна ÑÐ¾Ð»Ñ Ð² обÑÑениеÑо на нÑкои Ð¾Ñ Ð²Ð¾Ð´ÐµÑиÑе ÑвеÑовни лидеÑи. ÐоÑдеем Ñе Ñ Ð½Ð°ÑаÑа глобална мÑежа Ð¾Ñ Ð²ÑзпиÑаниÑи - над 2000 дипломиÑани Ð¾Ñ 80 ÑÑÑани, коиÑо Ð·Ð°ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð´ÐµÑи позиÑии в ÑпÑавлениеÑо, пÑавнаÑа пÑакÑика, бизнеÑа, ÑÑдебнаÑа ÑиÑÑема и пÑавноÑо обÑазование в ÑвеÑовен маÑаб. SMU Dedman Alumni Network

ÐзклÑÑиÑелни пÑогÑами за дипломиÑане

SMU Dedman School of Law пÑедлага пÑогÑами за завÑÑÑено виÑÑе обÑазование за амеÑиканÑки и ÑÑждеÑÑÑанно обÑÑени адвокаÑи. LL.M. и пÑогÑамиÑе на SJD повиÑÐ°Ð²Ð°Ñ ÐºÐ°ÑиеÑаÑа Ñи в ÑаÑÑнаÑа пÑакÑика на пÑавоÑо, пÑеподаванеÑо и обÑеÑÑвениÑе ÑÑлÑги ÑÑез пÑеподаване на анализи и ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° ÑеÑаване на пÑоблеми, за да поÑÑеÑÐ½Ð°Ñ ÑложниÑе изиÑÐºÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° наÑÐ¸Ñ ÑвÑÑ. ÐÑогÑамиÑе ÑвелиÑÐ°Ð²Ð°Ñ ÑазбиÑанеÑо на ÑÑÑденÑиÑе за пÑавнаÑа ÑеоÑÐ¸Ñ Ð¸ полиÑики, ÑазÑиÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¿ÑавниÑе ÑоÑизонÑи на ÑÑÑденÑиÑе и наÑÑÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ ÑазвиÑиеÑо на пÑавни наÑÑни и пиÑмени ÑмениÑ.

УÑи в закÑÑглен ÐалаÑ, ТекÑаÑ

SMU Dedman Law пÑедлага на ÑÑждеÑÑÑанниÑе ÑÑÑденÑи вÑзможноÑÑ Ð´Ð° ÑÑÐ°Ð½Ð°Ñ ÑаÑÑ Ð¾Ñ ÐµÐ´Ð½Ð° жизнена, ÑазнообÑазна наÑÑна обÑноÑÑ Ñ Ð¿ÑедимÑÑвоÑо да ÑÑÐ°Ñ Ð² ÐÐ°Ð»Ð°Ñ - не Ñамо междÑнаÑоден Ð±Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ ÑенÑÑÑ, но и динамиÑен кÑлÑÑÑен ÑенÑÑÑ, Ñазположен по ÑÑедаÑа Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¸Ð·ÑоÑноÑо и западноÑо кÑайбÑежие на ÐбединеноÑо кÑалÑÑво ÐÑÑжави в Ñегион, извеÑÑен ÑÑÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¼ÐµÐº, ÑлÑнÑев климаÑ. ÐÐ°Ð»Ð°Ñ Ðµ девеÑиÑÑ Ð¿Ð¾ големина гÑад и ÐÐ°Ð»Ð°Ñ / ФÑ. Worth metroplex ÑÑÑÑавлÑÐ²Ð°Ñ ÑеÑвÑÑÑаÑа по големина гÑадÑка ÑаÑÑ Ð² СÐЩ. Това е Ñложен гÑад Ñ Ð¿ÑоÑÑÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¿Ð°Ð·Ð°Ñ Ð½Ð° ÑÑÑда, виÑоко каÑеÑÑво на Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ð¸ ÑÑавниÑелно ниÑки ÑазÑоди за живоÑ. Това е ÑÑдеÑно мÑÑÑо за живеене и обÑÑение!

Ðлобално пÑÐ¸Ð·Ð½Ð°Ñ ÑакÑлÑеÑ

ФакÑлÑеÑÑÑ Ð²ÐºÐ»ÑÑва ÑÑиÑели и новаÑоÑи в ÑазлиÑни облаÑÑи, вклÑÑиÑелно конÑÑиÑÑÑионно пÑаво, коÑпоÑаÑивно пÑаво, наказаÑелно пÑаво, екологиÑно пÑаво, здÑавно законодаÑелÑÑво, инÑелекÑÑална ÑобÑÑвеноÑÑ, наÑионално законодаÑелÑÑво за ÑигÑÑноÑÑ, неÑÑено и газово законодаÑелÑÑво, закон за пÑблиÑноÑо пÑаво и данÑÑно пÑаво. Тези ÑÑени Ñедовно ÑÑаÑÑÐ²Ð°Ñ Ð² ÑвеÑа, каÑо Ñе ÑвÑÐ²Ð°Ñ Ð¿Ñед комиÑииÑе в ÐонгÑеÑа, ÑабоÑÑÑ Ñ Ð´ÑÑжавни и ÑедеÑални ÑегÑлаÑоÑни агенÑии, обÑÑÐ¶Ð´Ð°Ñ Ð´ÑÑжавни и ÑедеÑални ÑÑдилиÑа, ÑабоÑÑÑ Ñ ÐºÐ¾ÑпоÑаÑивни ÑÑководиÑели и оÑганизаÑии Ñ Ð½ÐµÑÑопанÑка Ñел и Ñедовно Ñе поÑвÑÐ²Ð°Ñ Ð² медииÑе, за да пÑÐµÐ²ÐµÐ´Ð°Ñ Ð¸Ð·ÑледваниÑÑа Ñи или да коменÑиÑÐ°Ñ Ð²Ð°Ð¶Ð½Ð¸ иÑÑоÑии на денÑ. ÐзÑÑаванеÑо на пÑаво в SMU дава на ÑÑÑденÑиÑе доÑÑÑп до изклÑÑиÑелен ÑакÑлÑеÑ, ангажиÑан Ñ Ð½Ð°Ð²Ñеменни и авангаÑдни наÑÑни изÑледваниÑ, ÑеÑÑо инÑоÑмиÑани Ð¾Ñ Ð´ÑлгогодиÑÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ.

ÐÐ¿Ð¸Ñ Ð² обÑÑениеÑо

РдопÑлнение кÑм наÑаÑа ÑазнообÑазна ÑÑебна пÑогÑама ÑÑÑденÑиÑе Ñе пÑÐ¸ÐºÐ°Ð½Ð²Ð°Ñ Ð´Ð° Ñе вÑÐ·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ñо дейноÑÑи извÑн клаÑнаÑа ÑÑаÑ. Ð SMU Dedman Law ваÑиÑÑ ÑÑебен Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ñе бÑде обогаÑÑван ÑÑез ÑелогодиÑни междÑнаÑодни конÑеÑенÑии и лекÑии, в коиÑо водеÑи междÑнаÑодни ÑигÑÑи Ñе бÑÐ´Ð°Ñ Ð¾Ð±ÑÑдени в ÑнивеÑÑиÑеÑа, за да обÑÑдÑÑ Ð°ÐºÑÑални глобални пÑавни вÑпÑоÑи. International LL.M. ÑÑÑденÑиÑе ÑÑÐ°Ñ ÐºÑÑÑове Ñ Ð°Ð¼ÐµÑиканÑки ÑÑÑденÑи по JD и ÑÑаÑÑÐ²Ð°Ñ Ð² наÑаÑа пÑогÑама Inns of Court - пÑогÑама, коÑÑо Ñе вÑвежда по вÑеме на оÑиенÑаÑиÑ, кÑдеÑо ÑÑÑденÑиÑе Ñе ÑвÑÑÐ·Ð²Ð°Ñ Ð² малки гÑÑпи Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ³Ð¸ ÑÑÑÑениÑи, пÑеподаваÑели, ÑÑÑденÑÑки лидеÑи, ÑÑвеÑниÑи в каÑиеÑаÑа и вÑзпиÑаниÑи за обÑноÑÑно пÑеживÑване пÑез ÑÑлоÑо вÑеме в SMU Dedman School of Law на SMU Dedman School of Law . ФакÑлÑеÑен Ñлен Ñе ÑлÑжи каÑо лиÑен академиÑен ÑÑвеÑник. ÐÑакÑикÑваÑиÑе адвокаÑи Ð¾Ñ ÑекÑиÑÑа за междÑнаÑодно пÑаво в адвокаÑÑкаÑа ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ³Ð¸Ñ Ð½Ð° ÐÐ°Ð»Ð°Ñ ÑÑÑо ÑлÑÐ¶Ð°Ñ ÐºÐ°Ñо менÑоÑи за наÑиÑе ÑÑÑденÑи.

ÐеждÑнаÑодно изÑÑкнаÑи вÑзпиÑаниÑи

ÐеждÑнаÑодниÑе дипломиÑали Ñе Ð¾Ñ SMU Dedman School of Law на SMU Dedman School of Law Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð²Ð°Ñ Ð²Ð»Ð¸Ñние в ÑÑл ÑвÑÑ. ÐаÑаÑа междÑнаÑодна мÑежа Ð¾Ñ Ð²ÑзпиÑаниÑи вклÑÑва над 2000 завÑÑÑили в повеÑе Ð¾Ñ 80 ÑÑÑани. Тези пÑоÑеÑионалиÑÑи Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° бÑÐ´Ð°Ñ Ð½Ð°Ð¼ÐµÑени на най-виÑоко ниво на ÑпÑавление, пÑавна пÑакÑика и бизнеÑ. ÐеждÑнаÑодниÑе вÑзпиÑаниÑи на SMU пÑедÑÑавлÑÐ²Ð°Ñ ÑиÑок ÑпекÑÑÑ Ð¾Ñ Ð¿Ñавни ÑиÑÑеми, вклÑÑиÑелно Ñези Ð¾Ñ Ð¦ÐµÐ½ÑÑална и Южна ÐмеÑика, ÐекÑико, Ðанада, ÐвÑопа, ÐÑÑика, ÐндиÑ, ЮгоизÑоÑна ÐзиÑ, ÐиÑай, ÐÐ»Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ñ Ð¸Ð·Ñок и ТиÑÐ¸Ñ Ð¾ÐºÐµÐ°Ð½. Ðие Ñе ÑÑÑемим кÑм глобалноÑо геогÑаÑÑко ÑазнообÑазие в наÑиÑе ÑÑÑденÑÑки запиÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ оÑигÑÑÑваме виÑока ÑÑепен на индивидÑално внимание и подкÑепа за вÑеки междÑнаÑоден ÑÑÑденÑ. Sobchok Sukharomna '81 ÐÑÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ Ð½Ð° ÐÑÑÑÐ¾Ð²Ð½Ð¸Ñ ÑÑд, Тайланд Ð-Ñ Ð¨ÐµÐ½ Шиоминг '81 ÐеждÑнаÑоден пÑавен конÑÑлÑÐ°Ð½Ñ Ð·Ð° Ðакензи

СÑÑденÑÑки живоÑ

ЮÑидиÑеÑкоÑо ÑÑилиÑе Ñе намиÑа в ÑевеÑÐ¾Ð·Ð°Ð¿Ð°Ð´Ð½Ð¸Ñ ÑгÑл на Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð¼Ð¿ÑÑ Ð½Ð° ÐУС - клаÑна ÑÑаÑ, админиÑÑÑаÑивна ÑгÑада и ÑÑидиÑеÑка библиоÑека, ÑоÑмиÑаÑи Ñова, коеÑо Ñе наÑиÑа "Law Quad". Това идеално меÑÑоположение оÑигÑÑÑва леÑен доÑÑÑп до много Ð¾Ñ Ð¿ÑекÑаÑниÑе ÑÑÑденÑÑки ÑеÑÑÑÑи на SMU, вклÑÑиÑелно ÑиÑÐ½ÐµÑ ÑенÑÑÑ Ð¸ здÑавен ÑенÑÑÑ.

ÐопÑÑÑимоÑÑ Ð½Ð° изпиÑиÑе в баÑ

ÐеждÑнаÑодниÑе ÑÑÑденÑи, коиÑо желаÑÑ Ð´Ð° пÑакÑикÑÐ²Ð°Ñ Ð² СÑединениÑе ÑаÑи и оÑговаÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑловиÑÑа за пÑиемане в баÑа в една Ð¾Ñ Ð´ÑÑжавиÑе или в окÑÑг ÐолÑмбиÑ, ÑÑÑбва да Ñе запознаÑÑ Ñ Ð¸Ð·Ð¸ÑкваниÑÑа за пÑиемане на адвокаÑÑка ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ³Ð¸Ñ Ð² конкÑеÑнаÑа ÑÑиÑдикÑиÑ, кÑдеÑо планиÑÐ°Ñ Ð´Ð° пÑакÑикÑваÑ. ÐзиÑкваниÑÑа за пÑиемане на баÑа Ñе ÑазлиÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð² ÑазлиÑниÑе дÑÑжави. ÐÑкои дÑÑжави изиÑÐºÐ²Ð°Ñ Ð¾Ñ ÐºÐ°Ð½Ð´Ð¸Ð´Ð°ÑиÑе да полÑÑÐ°Ñ JD ÑÑепен, а дÑÑги Ñе изиÑÐºÐ²Ð°Ñ Ñамо опÑеделен бÑой кÑÑÑови кÑедиÑи Ð¾Ñ ÑÑилиÑе по пÑаво в Ñази ÑÑÑана. ТекÑÐ°Ñ Ñега ÑазÑеÑава квалиÑиÑиÑани ÑÑждеÑÑÑанни обÑазовани адвокаÑи, коиÑо Ñа завÑÑÑили LL.M. ÑÑепен, за да Ñе ÑвиÑе на изпиÑа по ТекÑÐ°Ñ ÐаÑ. РбиблиоÑекаÑа за подзаконови ноÑмаÑивни докÑменÑи Ñе помеÑава най-голÑмаÑа ÑаÑÑна колекÑивна колекÑÐ¸Ñ Ð² ÑгозападнаÑа ÑаÑÑ Ð½Ð° ÑÑÑанаÑа. ÐзвеÑÑни завÑÑÑили пÑаво ALUMNI SMU Ñа ÑÑдииÑе Ð¾Ñ ÐÑÑÑÐ¾Ð²Ð½Ð¸Ñ ÑÑд на ТекÑаÑ, Ñленове на ÐонгÑеÑа на СÐЩ, поÑланик, ÑпÑавиÑел, вÑнÑни миниÑÑÑи и Ñленове на най-виÑокиÑе ÑÑдилиÑа по ÑÐµÐ»Ð¸Ñ ÑвÑÑ, какÑо и паÑÑнÑоÑи вÑв водеÑи адвокаÑÑки канÑоÑи и обÑи ÑÑвеÑниÑи в големиÑе коÑпоÑаÑии. ÐаÑо пÑÑвоÑо ÑÑидиÑеÑко ÑÑилиÑе в ÐÐ°Ð»Ð°Ñ Ð¸Ð¼Ð°Ð¼Ðµ кÑÑмеÑ, Ñе Ñме в гÑад Ñ Ð¿ÑоÑÑÑÑÑваÑа икономика, много коÑпоÑаÑивни Ñабове и изклÑÑиÑелна пÑавна обÑноÑÑ. SMU Dedman School of Law пÑодÑлжава да Ñе ÑÑÑеми да Ñазвие ÑледваÑÐ¸Ñ Ð²ÐµÐº на лидеÑиÑе.

Места

Далас

Bobbye Heine, Assistant Director for Graduate Legal Programs, Email: bheine@smu.edu

Address
3315 Daniel Avenue
75205 Далас, Texas, Съединени Американски Щати
Телефон
+1 214-768-2658